Mac Mail ไม่ได้เก็บถาวรข้อความและไม่ปิด


2

ตั้งแต่ฉันอัปเดตเป็น OS 10.13.1 แอปเมลของฉันไม่ได้เก็บถาวรข้อความของฉัน มันแสดงข้อความว่าถูกเก็บถาวรจนกว่าฉันจะปิดและเปิดใหม่จากนั้นข้อความทั้งหมดของฉันที่ถูกเก็บถาวรจะกลับมา นอกจากนี้เมื่อฉันกดปุ่มไอคอนก็จะอยู่ที่นั่น (ไม่ตอบว่าไม่ตอบสนอง) และฉันต้องกด option-cmd-escape เพื่อปิด

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.