ASCII art สำหรับ UI ของ torrent


30

ปัญหา

สร้าง UI จากโปรแกรมฝนตกหนัก

เมื่อไม่มีอินพุตให้เอาต์พุตต่อไปนี้:

+----------+----------+----------+
|a.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|b.exe 10% |#     |leeching |
+----------+----------+----------+
|c.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|d.exe 20% |##    |leeching |
+----------+----------+----------+
|e.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|f.exe 30% |###    |leeching |
+----------+----------+----------+
|g.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|h.exe 40% |####   |leeching |
+----------+----------+----------+
|i.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|j.exe 50% |#####   |leeching |
+----------+----------+----------+
|k.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|l.exe 60% |######  |leeching |
+----------+----------+----------+
|m.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|n.exe 70% |#######  |leeching |
+----------+----------+----------+
|o.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|p.exe 80% |######## |leeching |
+----------+----------+----------+
|q.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|r.exe 90% |######### |leeching |
+----------+----------+----------+
|s.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|t.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|u.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|v.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|w.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|x.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|y.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+
|z.exe   |##########|seeding  |
+----------+----------+----------+

ความคืบหน้าสำหรับโปรแกรมคือ:

b=10% d=20% f=30% h=40% j=50% l=60% n=70% p=80% r=90%

จำนวนของ#โปรแกรม leeching คือprogress/10

ส่วนที่เหลือล้วน แต่seedingมีแถบความคืบหน้าเต็มรูปแบบ

กฎระเบียบ

 • ขึ้นบรรทัดใหม่และนำขึ้นบรรทัดใหม่
 • อนุญาตให้เว้นวรรคนำหน้าและต่อท้ายตราบใดที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างของเอาต์พุต
 • stdout และฟังก์ชั่นสำหรับการส่งออกได้รับอนุญาต
 • รหัสที่สั้นที่สุดในหน่วยไบต์ชนะ

5
คุณรู้หรือไม่ว่าการดาวน์โหลด.exeเพลงจาก torrents ไม่ใช่สิ่งที่ฉลาดที่สุดใช่มั้ย
RobAu

14
@RobAu ฉันf.exeจะหาวิธีอื่นได้จากที่ใด
LiefdeWen

9
f.exeมาพร้อมกับข้อความf_readme.txtว่า "run as administrator" ดูเหมือนว่าเชื่อถือได้.
Magic Octopus Urn

@ RobAu ฉันไม่รู้ฉันมักจะดาวน์โหลด Linux ดิสทริบิวชันที่มีไฟล์ปฏิบัติการรวมถึงไฟล์ที่ติดตั้ง boot loader ด้วย torrents!
Pascal Cuoq

คำตอบ:


5

ถ่าน, 98 85 83 ไบต์

F³B⁻³⁴×¹¹ι³M↘ .exeM⁶→×#χ|seeding⸿F²⁵C⁰¦²↗Fβ↓⁺ι-F⁹«J⁷⁺³×⁴ι⁺⁺ι¹0% |#P⁺× ⁹|leeching×#ι

ฉันคิดว่าการคัดลอกเทมเพลตจะช่วยฉันได้รหัสจำนวนมาก แต่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างใด แต่ฉันจัดการเพื่อบันทึก 13 ไบต์โดยใช้วงเดียวเพื่อแก้ไข 9 แถว leeching คำอธิบาย:

F³B⁻³⁴×¹¹ι³       Make the top row of boxes
M↘ .exeM⁶→×#χ|seeding⸿ Print .exe, the 10 #s and seeding
F²⁵C⁰¦²         Make 25 copies of the boxes
↗Fβ↓⁺ι-         Put the letters in at the start
F⁹«           For the 9 leeching files
  J⁷⁺³×⁴ι       Move the cursor to the percentage column
  ⁺⁺ι¹0% |#      Print the percentage and the first # of progress
  P⁺× ⁹|leeching    Erase the rest of the progress and change the status
  ×#ι         Print the desired amount of progress

(หมายเหตุด้านข้าง: ฉันดูเหมือนจะค้นพบข้อบกพร่องใน Charcoal |เป็นอักขระ ASCII แต่มันก็นับเป็นลูกศรเพื่อจุดประสงค์Multiprintดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำได้Multiprint)


ไม่ใช่ข้อผิดพลาดคุณสามารถหลบหนีได้หากคุณต้องการ
ASCII- เท่านั้น

@ASCII-only Ah right, sadly the deverbosifier doesn't know that.
Neil

Oh true, thanks for reminding me
ASCII-only

12

Perl 5, 130 bytes

print$e=("+"."-"x10)x3 ."+
";printf"|$_.exe%4s |%-10s|%-9s |
$e",$|--&&$@++<9?("$@0%","#"x$@,leeching):("","#"x10,seeding)for a..z

Try it online!

I expect that there are a few bytes that can be golfed, but I've ran out of inspiration.

Short explanations:
$e contains the separation line (+----------+----------+----------+); its construction is straight forward (("+"."-"x10)x3 ."+\n").
Then, I loop over the characters from a to z:
Every time, print "|$_.exe%4s |%-10s|%-9s |\n$e; this is a standard printf with placeholders for strings (%s) and left-padded strings (%-9s).
if $|--&&$@++<9 is true ($| is a special variable that contains either 0 or 1, and decrementing it toggles its value), then the percentage is not 100%, and the three values in the print are "$@0%","#"x$@,leeching ($@0% is actually just $@ . "0" . "%" - remember that $@ was incremented earlier), otherwise, the three values are "","#"x10,seeding).


6

Python 2, 182 177 bytes

Thanks to @officialaimm for shaving off 5 bytes by changing the format of the condition.

r=("+"+10*"-")*3+"+"
for i in range(26):z=i/2+1;print r+"\n|"+chr(97+i)+".exe "+["  |"+10*"#"+"|seeding ",`10*z`+"% |"+z*"#"+(10-z)*" "+"|leeching"][i%2and i<19]+" |"
print r

Try it online!1
Nice! I've seen that a couple of times but didn't think of using it in this instance. May I update my answer with your solution?
Fedone

Of course, you can update it. ;)
officialaimm


6

SOGL V0.12, 90 89 88 bytes

ēz{L┌* +3ΟQķ|;o".exe ”oēI»L*"% |”e» #*lLκ@*"┌5%8'Ω⅞█≡θ¹‘++++e'³>e2\+?X"⅓m÷Ko→∆)№(¤^▒«‘}o

Try it Here!

Explanation:

ē                 push variable E (default = input, which default is 0) and increase it after (next ē call will result in 1, or next e call - 2)
 z{                iterate over the lowercase alphabet
  L┌*              push 10 dashes
    +             push "+"
    3Ο            encase 3 copies of the dashes in pluses
     Q            output in a new line, without popping and without disabling auto-output
      ķ|           output in a new line "|"
       ;o          output the current iteration (the alphabet letter)
        ".exe ”o      output ".exe "
            ē     push E and increase the variable after
            I     increase it
             5*    multiply by 5 (every 2 ē calls this gets called)
              "% |” push "% |"

e»                 push (E)/2
  #*                get that mant "#"s
   l               get the length of that string
   Lκ              push 10-length
    @*             push that many spaces
     "..‘           push "|leeching |"
       ++++         add all those strings on the stack together ((e+1)*5, "% |", "#..#", " .. ", "|leeching |") (done this way to leave the "+-+-+-+" on the stack)
         e'³>       push e>19
           e2\      push e divides by 2
             +     add together (here works like OR)
             ?     if that then
              X     remove the added-together string
              "..‘   push "  |##########|seeding  |"
                }  END
                 o output POP (either the added string or full/seeding version)
implicitly output POP (since none of tTpP were called), which is the separator line

SOGL beats.... Charcoal?!
Mr. Xcoder

1
@Mr.Xcoder It's the most common scenario imo.
Erik the Outgolfer

Why the downvote?
dzaima

4

Javascript, 232 230 228 226 bytes

(s='+----------'.repeat(3),p=0)=>[...'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'].map((c,i)=>(b=i%2,p=b?p+10:p,x=b&p<91,`${s}+'
|${c}.exe ${x?p+'%':'  '} |${'#'.repeat(x?p/10:10).padEnd(10)}|${x?'leeching':'seeding '} |`)).join`
`+`
${s}+`
 • -2 Bytes thanks to @Stephen S - Using default function parameters
 • -2 Bytes thanks to OP - Replacing some spaces
 • -2 Bytes thanks to @Shaggy - Destructuring alphabet string

Demo


The last line is missing. Also, the submission and the Snippet differ; "leeching" is missing from the submission, for example.
Shaggy

@Shaggy Answer updated - Thanks for the follow
Weedoze

-2 bytes by moving s and p to default function parameters, removing the need for ()s around the function body: Fiddle
Stephen

I'm not sure but can't you change ${x?'leeching ':'seeding '}| to the following: ${x?'leeching':'seeding '} |?
LiefdeWen

@LiefdeWen You are right ! Thanks
Weedoze

3

PHP, 179 bytes

without input

for($a=a;$x<53;++$x&1?:$a++)printf($x&1?"
|$a.exe%4s |%-10s|%-10s|
":str_pad("",34,"+----------"),($y=$x%4>2&$x<36?++$z:"")?$y."0%":"",str_repeat("#",$y?:10),$y?leeching:seeding);

Try it online!

PHP, 176 bytes

with input

for($a=a;$x<53;)printf($x&1?"
|$a.exe%4s |%-10s|%-10s|
":str_pad("",34,"+----------"),($y=strstr($argn,++$x&1?:$a++)[2])?$y."0%":"",str_repeat("#",$y?:10),$y?leeching:seeding);

Try it online!


Save 9 bytes from the first version: remove ++ from ++$x&1 (-2), use $y=++$x%4|$z>9?"":++$z."0%" as second printf parameter (-9) and insert $z before :10 (+2)
Titus

2

Python 3, 255 bytes

I'm sure this can be golfed, updating soon:

e,l='.exe ',('+'+10*'-')*3+"+";print(l)
for i in zip(['|'+chr(z)+e+'  |'+"#"*10+'|seeding  |'if z%2or z>115else'|'+chr(z)+e+str((z-96)//2*10)+'% |'+(z-96)//2*"#"+(10-(z-96)//2)*" "+"|leeching |"for z in range(97,123)],[l]*26):print(i[0],i[1],sep="\n")

Try it online!


instead of leeching | and seeding | , can't you change it into leeching and seeding +" |"?
LiefdeWen

@LiefdeWen I'm afraid that's 8 bytes longer...
Mr. Xcoder

Come on, "updating soon"? Anyway 246 bytes with list splat and and/or.
user202729

Also, //2*10 is just *5 and 10-(z-96)//2 is just 58-z//2.
user202729


2

Java (OpenJDK 8), 244 229 228 227 226 224 222 218 217 bytes

o->{String x="----------+",z="+"+x+x+x,s=z;for(int c=96,p;++c<123;s+=s.format("%n|%c.exe%4s |%-10s|%-10s|%n"+z,c,p>9?"":p+"0%","##########".substring(0,p),p>9?"seeding":"leeching"))p=(p=c/2-48)>9|c%2>0?10:p;return s;}

Try it online!

-2 bytes thanks to @KevinCruijssen!


Your leeching and seeding are right aligned.
LiefdeWen

Wow, fast comment! I just saw after posting and was busy fixing it :p
Olivier Grégoire

Sorry for being a nuissance, I just get excited seeing readable good
LiefdeWen

Nuisance? No, you weren't :)
Olivier Grégoire

1
Dangit.. While I was fixing and adding an explanation to my answer you've beat me to it.. And 34 bytes shorter I might add.. I see some simularities, but smart use of the .format and 0%, +1! Btw, you can golf your answer some more by starting with s=z instead, like this: o->{String x="----------+",z="+"+x+x+x,s=z;for(int c=96,p;++c<123;)s+=s.format("%n|%c.exe %3s |%-10s|%-10s|%n"+z,c,(p=(c%2>0|c/2-48>10)?10:c/2-48)<10?p+"0%":"","##########".substring(0,p),p<10?"leeching":"seeding");return s;} (225 bytes)
Kevin Cruijssen


1

Braingolf, 673 655 bytes

9..#+[#-]#+[#-]#+[#-]"+
|"!&@V"a.exe   |"!&@V9[##]"|seeding  |
"!&@v!&@v<1+>!&@V8##[# ]"|leeching |
"!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<$_##>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<$_##>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<$_##>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<$_##>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<$_##>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<$_##>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<$_##>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<<$_##>>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@vv<<<<<<<<<$_##>>>>>>>>>!&@v!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv!&@v<1+>!&@v!&@vv$_!&@;

Try it online!

I've said it before and I'll say it again: Braingolf is bad at ASCII art.

At least this is only 1/3rd of the bytes it would take to actually hardcode the output


1

V, 107 bytes

¬azÓ./|&.exeò
ddÎAµ |±°#|seeding³ |
ÙÒ-4ñr+11lñddç^/P
jp4G9ñ8|R00%3l10r llRleeching4jñV{10g
çä/WylWl@"r#

Try it online!

Hexdump:

00000000: ac61 7ad3 2e2f 7c26 2e65 7865 f20a 6464 .az../|&.exe..dd
00000010: ce41 b520 7cb1 b023 7c73 6565 6469 6e67 .A. |..#|seeding
00000020: b320 7c0a d9d2 2d34 f172 2b31 316c f164 . |...-4.r+11l.d
00000030: 64e7 5e2f 500a 6a70 3447 39f1 387c 5230 d.^/P.jp4G9.8|R0
00000040: 3025 1b33 6c31 3072 206c 6c52 6c65 6563 0%.3l10r llRleec
00000050: 6869 6e67 1b34 6af1 567b 3130 6701 0ae7 hing.4j.V{10g...
00000060: e42f 5779 6c57 6c40 2272 23       ./WylWl@"r#1

T-SQL, 238 bytes

DECLARE @ INT=1,@D CHAR(11)='+----------'L:PRINT @D+@D+@D+'+
|'+CHAR(@+96)+'.exe '+IIF(@%2=0AND
@<20,CONCAT(@/2,'0% |',REPLICATE('#',@/2),SPACE(10-@/2),'|leeching |'),'  |##########|seeding  |')SET @+=1IF @<27GOTO L
PRINT @D+@D+@D+'+'

Procedural solution, formatted:

DECLARE @ INT=1, @D CHAR(11)='+----------'
L:
  PRINT @D + @D + @D + '+
|' + CHAR(@+96) + '.exe ' + 
  IIF(@%2=0 AND @<20, 
    CONCAT(@/2,'0% |',REPLICATE('#',@/2),SPACE(10-@/2),'|leeching |'),
    '  |##########|seeding  |')
  SET @+=1
IF @<27 GOTO L
PRINT @D + @D + @D + '+'

Everything in the loop (up until the SET) is part of the same PRINT statement, including a line break inside the first string literal.

I'm working on a set-based solution (create and populate a table, then SELECT from it), but I'm not sure if its going to be smaller or not.


1

Java 8, 271 263 262 bytes

o->{String a="+----------",b=a+a+a+"+\n",r=b;for(int c=96,t;++c<123;r+="|"+(char)c+".exe "+(t>0?(c/2-48)+"0%":"  ")+" |##########".substring(0,t>0?c/2-46:12)+"     |".substring(t>0?c/2-49:9)+(t>0?"leeching":"seeding ")+" |\n"+b)t=c<115&c%2<1?1:0;return r;}

All this trouble for nothing.. >.> ;)
(Shorter Java answer by @OliverGrégoire.)

Explanation:

Try it here.

o->{            // Method with unused Object parameter and String return-type
 String a="+----------",b=a+a+a+"+\n",
              // Temp String "+----------+----------+----------+\n"
     r=b;       // Result-String
 for(int c=96,t;++c<123  // Loop from 'a' to 'z':
   ;          //  After every iteration:
    r+=         //   Append the result-String with:
     "|"        //   A literal "|"
     +(char)c     //   + the character
     +".exe "     //   + literal ".exe "
     +(t>0?      //   If the current character is below 's' and even unicode:
      (c/2-48)+"0%"  //    + the percentage
     :        //   Else:
      "  ")     //    + the spaces
     +" |##########"  //   + the progress bar
      .substring(0,  //    By using a substring from 0 to 
       t>0?     //    If the current character is below 's' and even unicode:
       c/2-46    //     'b' = 3; 'd' = 4; 'f' = 6; etc.
       :       //    Else:
       12)     //     12 (the entire progress bar)
     +"     |"   //   + spaces after the progress bar
      .substring(   //    By using a substring from
       t>0?     //    If the current character is below 's' and even unicode:
       c/2-49    //     'b' = 0; 'd' = 1; 'f' = 2; etc.
       :       //    Else:
       9)      //     9 (all the spaces)
     +(t>0?      //   If the current character is below 's' and even unicode:
      "leeching"   //    + literal "leeching"
     :        //   Else:
      "seeding ")   //    + literal "seeding "
     +" |\n"     //   + literal " |" + new-line
     +b)        //   + `b` ("+----------+----------+----------+\n")
 t=c<115&c%2<1?      //  If the current character is below 's' and even unicode:
   1           //  `t` = 1
  :           //  Else:
   0;          //  `t` = 0
              // End of loop
 return r;        // Return the result-String
}             // End of method

Use a char instead of an int in the loop. It allows you to not cast it later on. t can be initialized and reinitialized to zero and += afterwards. It should still be shorter.
Olivier Grégoire

@OlivierGrégoire It's actually 2 bytes longer. int & (char) & t=...; vs char & {t=1;t*=...;}. Unless I'm missing something.
Kevin Cruijssen

No you're not missing anything, that was my idea. I didn't take some other parts of your code in account.
Olivier Grégoire

1

Plain TeX, 306 bytes

\let\a\advance\def\b{+\r{\r-9-+}3\par}\def\s{\r~5|\r\#9\#|seeding\r~3|}\def\r#1#2{{\i0\loop#1\a\i1
\ifnum\i<#2\repeat}}\newcount\i\i`a\newcount\j\j1\tt\loop\b|\char\i.exe\ifodd\i\s\else\ifnum\i<`s\
\the\j0\%~|\r\#\j{\j-\j \a\j10 \r~\j}\a\j1|leeching\r~2|\else\s\fi\fi\endgraf\a\i1 \ifnum\i<`\{\repeat\b\bye

Ungolfed with some explanations:

\let\a\advance
\def\b{+\r{\r-9-+}3\par}%      The bar between rows: '+' + 3*(9*'-' + '-' + '+') + '\n'
\def\s{\r~5|\r\#9\#|seeding\r~3|}% The common part for seeding lines, similar to \b
\def\r#1#2{{%            Macro for repeating #1 #2 times
% Note the local grouping here which is needed for nested \loops and allows us to reuse the global \i
 \i0%
 \loop
  #1%
  \a\i1 %
  \ifnum\i<#2%
  \repeat%
}}%                 
\newcount\i \i`a%          Counter for ASCII values of letters, start with 'a'
\newcount\j \j1%          Counter for percentages; shorter than modulo tricks
\tt
\loop
 \b|\char\i.exe%
 \ifodd\i
  \s%               Odd lines are seeding lines
 \else
  \ifnum\i<`s\ %         Even line up to 'r'
   \the\j0\%~|\r\#\j%      Print percentage and progress bar
   {\j-\j \a\j10 \r~\j}%     10-\j spaces after the progress bar
   \a\j1%
   |leeching\r~2|%
  \else
   \s%              There's no \ifeven, hence the repetition here
  \fi
 \fi
 \endgraf%             Print '\n'. \par doesn't work here, because \loop isn't a \long macro
 \a\i1
 \ifnum\i<`\{%           Repeat until \j <= 'z'
\repeat
\b
\bye


1

Stax, 53 68 64 bytes

â"{≤╞c~£ÿτδ¬│∙}Dgoô₧»öÖ#9▌ó♂i◘ÿkùâGCå`è╙/♠Gδb,φW0EqΔ┘δth½àJZ¿l╦#

Run and debug it

Unpacked and ungolfed it looks like this.

'+'-A*+34:mQ
VaF
 '|p
 ".exe "+
 |;i^hA?X 
 $.0%+
 xA<Y*+G
 '#x*G
 `Qz/"D?d=T"`jy@G
 zP
 Q
}A(p'|p

Note that if you use the "Golf" button to remove whitespace and comments from the expanded solution, it incorrectly doubles the }. If you remove the extra character, it continues to work correctly.


1

C (gcc), 217 211 bytes

-6 bytes thanks to ceilingcat

#define B"+----------"
f(p){for(char*a,*l=" bdfhjlnpr",i=97;puts(B B B"+"),i<'{';printf("|%c.exe %.*d%s |%-10.*s|%s |\n",i++,!!a,p%10,a?"0%":"  ",p=a?a-l:10,"##########",a?"leeching":"seeding "))a=index(l,i);}

Try it online!


0

///, 264 bytes

/~/\/\///!/---~@/!!!-~$/@+@+@~</+
|~>/|
+~(/###~*/ ~}/|leeching*~[/.exe ~;/0% |~{/[**|(((#|seeding* ~]/>$</+$<a{]b[1;# ****}]c{]d[2;##****}]e{]f[3;( ***}]g{]h[4;(#***}]i{]j[5;(## **}]k{]l[6;((**}]m{]n[7;#((* }]o{]p[8;##((*}]q{]r[9;((( }]s{]t{]u{]v{]w{]x{]y{]z{>$+

Try it online!

Works by defining a bunch of replacements and using them to replace more characters than they are.


0

Mathematica, 274 bytes

a=Alphabet[];n=StringPadRight;o=ToString;Column@Join[Row/@Table[{g="+----------+----------+----------+\n","|"<>o@a[[i]]<>".exe ",If[EvenQ@i&&i<20,s=o[5i]<>"% ";k="|"<>Table["#",i/2];f="leeching";,k="|##########";f="seeding";s="  "];s,n[k,11]<>"|",n[f,10],"|"},{i,26}],{g}]

0

Charcoal, 154 149 143 130 103 bytes

A⁵δFβ«F³«+χ»+⸿A∨﹪δ²›δ⁹⁵θ|ι.exe⎇θ… ⁵⁺⁺ δ% ⁰|⎇θ…#χ⁺…#∕δχ… ⁻χ∕δχ⎇θ|seeding  |⸿↧|leeching |⸿A⁺⁵δδ»F³«+χ»+

Try it online! (Link to verbose version.)

 • 27 bytes saves thanks to Neil's master Charcoaling techniques.

You can save a whole boatload of bytes by using \\r: Try it online!. Note that I've inserted dummy operations because I'm not getting any separators.
Neil

@Neil indeed, it seems that succesive printings are shorter than summing up chunks and printing the whole string. Not to mention the \r trick, I didn't know that.
Charlie

0

Bubblegum, 150 bytes

00000000: e007 3d00 8c5d 0015 8b71 ec14 6414 8031 ..=..]...q..d..1
00000010: 7fc3 2b24 3568 ca81 7ab5 363e c3b7 f500 ..+$5h..z.6>....
00000020: c926 d3f0 55d9 926f 75a8 f8d0 806f 1f12 .&..U..ou....o..
00000030: d71f b824 7e75 a7f2 544f 0364 ee5e 98be ...$~u..TO.d.^..
00000040: a327 c36c 2ff1 8e6e df94 858e 82d0 d9da .'.l/..n........
00000050: 77d6 fac6 5548 64aa 7a29 78fa 6886 3c85 w...UHd.z)x.h.<.
00000060: 0494 905e 74de a209 e927 42c8 418d 8250 ...^t....'B.A..P
00000070: ee39 c16b a4c2 9add 0b17 f8b0 9984 9aa8 .9.k............
00000080: defb 2875 31a9 c136 0ec2 6f28 9f8c 9990 ..(u1..6..o(....
00000090: 10d4 0000 0d0a              ......

Try it online!


0

Perl6, 225 219

my&f={say ("+"~"-"x 10)x 3~"+"};my&g={f;my$b=$^c>9??"  "!!$c*10~"%";say "|$^a.exe $b |{'#'x$c}{' 'x(10-$c)}|$^d |"};my \s="seeding ";for 1..9 {g chr(95+2*$_),10,s;g chr(96+2*$_),$_,"leeching"};g $_,10,s for "s".."z";f

0

Lua, 380 bytes

s=string.gsub
r=string.rep
function l(i)return".exe "..i.."0% |"..r("#",i)..r(" ",10-i).."|leeching |\n"end
print((s(s("Z|aY|b"..l(1).."Z|cY|d"..l(2).."Z|eY|f"..l(3).."Z|gY|h"..l(4).."Z|iY|j"..l(5).."Z|kY|l"..l(6).."Z|mY|n"..l(7).."Z|oY|p"..l(8).."Z|qY|r"..l(9).."Z|sY|tY|uY|vY|wY|xY|yY|zY","Y",".exe   |##########|seeding  |\nZ"),"Z","+----------+----------+----------+\n")))

Uses gsub to create the row dividers and the seeding rows. l generates the leeching rows. Renaming gsub and rep saves more bytes.


0

Jstx, 126 bytes

►-○EO.♥/(:►+:1►+;+₧D0%4►|22♫♥φézï2♂bdfhjlnpr♀*U!↑)☺:♣<!,♂% |♀:2&₧#=-₧#/')▬►#◙')§► ◙21♫♠~√╫WσΓÇ2◙↓♫♥¿Ç~√₧#/►#:1♫♣~√▐┬╞¿:2◙►|41%

Try it online!

Explanation

►-     # Push literal -
○      # Push literal 9
E      # Push the second stack value the absolute value of the first stack value times.
O      # Collapse all stack values into a string, then push that string.
.      # Store the first stack value in the d register.
♥      # Push literal 3
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
(      # Push the value contained in the d register.
:      # Push the sum of the second and first stack values.
►+     # Push literal +
:      # Push the sum of the second and first stack values.
1      # End an iteration block.
►+     # Push literal +
;      # Push the difference of the second and first stack values.
+      # Store the first stack value in the a register.
₧D     # Push literal abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0      # Enter an iteration block over the first stack value and push the iteration element register at the beginning of each loop.
%      # Push the value contained in the a register.
4      # Print the first stack value, then a newline.
►|     # Push literal |
2      # Print the first stack value.
2      # Print the first stack value.
♫♥φézï   # Push literal .exe 
2      # Print the first stack value.
♂bdfhjlnpr♀ # Push literal bdfhjlnpr
*      # Push the value contained in the iteration element register.
U      # Push a true if the second stack value contains the first stack value, else false.
!      # Push a copy of the first stack value.
↑      # Enter a conditional block if first stack value exactly equals true.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
☺      # Push literal 1
:      # Push the sum of the second and first stack values.
♣      # Push literal 5
<      # Push the product of the second and first stack values.
!      # Push a copy of the first stack value.
,      # Store the first stack value in the b register.
♂% |♀    # Push literal % |
:      # Push the sum of the second and first stack values.
2      # Print the first stack value.
&      # Push the value contained in the b register.
₧#     # Push literal 10
=      # Push the quotient of the second and first stack values.
-      # Store the first stack value in the c register.
₧#     # Push literal 10
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
'      # Push the value contained in the c register.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
▬      # Enter a conditional block if the second stack value is less than the top stack value.
►#     # Push literal #
◙      # End a conditional block.
'      # Push the value contained in the c register.
)      # Push the value contained in the iteration index register.
§      # Enter a conditional block if the second stack value is greater than or equal to the top stack value.
►      # Push literal 
◙      # End a conditional block.
2      # Print the first stack value.
1      # End an iteration block.
♫♠~√╫WσΓÇ  # Push literal |leeching 
2      # Print the first stack value.
◙      # End a conditional block.
↓      # Enter a conditional block if first stack value exactly equals false.
♫♥¿Ç~√   # Push literal   |
₧#     # Push literal 10
/      # Enter an iteration block over the first stack value.
►#     # Push literal #
:      # Push the sum of the second and first stack values.
1      # End an iteration block.
♫♣~√▐┬╞¿  # Push literal |seeding  
:      # Push the sum of the second and first stack values.
2      # Print the first stack value.
◙      # End a conditional block.
►|     # Push literal |
4      # Print the first stack value, then a newline.
1      # End an iteration block.
%      # Push the value contained in the a register.
      # Implied println upon termination.

I'm sure this can get significantly shorter.0

Pascal (FPC), 294 286 266 263 bytes

const m='----------+';Q=#10'+'+m+m+m+#10;S='.exe   |##########|seeding  |'+Q;var i:word;begin write(Q);for i:=1to 9do write('|',chr(95+i*2),S,'|',chr(96+i*2),'.exe ',i,'0% |',StringOfChar('#',i),'|leeching |':22-i,Q);for i:=115to 122do write('|',chr(i),S)end.

Try it online!

So... I ended up with both leading and trailing newline :D


0

PowerShell, 224 210 181 174 169 160 bytes

$l=("+"+"-"*10)*3+"+
"
0..25|%{"$l|$([char](97+$_)).exe "+("  |$("#"*10)|seeding ",("$(++$c/2)0% |{0,-10}|leeching"-f("#"*($c/2))))[$_%2-and$_-lt18]+" |"}
$l

Try it online!

Now 64 bytes less terrible

Some Neat tricks: Combining a lot of "$(stuff)" to save on parens. We want only odd numbers which makes $_%2 = 1 so we don't need an -eq for it. Now uses list indexing instead of an if-else to save 5 bytes. Also gets rid of an `n for another byte. I couldn't get "$c`0%" to separate the var and zero so the current route was 1 byte shorter than gluing two strings together. Now with -f formatting.

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.