ตัวเลข Palindromic ที่มีการบิดแบบไบนารี


29

คำเตือน: นี่ไม่ใช่ความท้าทาย "เฮ้ลองวาดเค้กด้วยศิลปะ ASCII"! โปรดอ่านต่อ);

บางครั้งที่ผ่านมามันเป็นวันเกิดของฉันฉันตอนนี้ 33

ดังนั้นจึงมีประเพณีทางสังคมที่น่าอึดอัดใจนี้ประกอบด้วยการเชิญครอบครัวและเพื่อน ๆ วางเทียนที่มีหมายเลขเหมือนบนเค้กร้องเพลงและของขวัญเปิด

  33  
--------

แทนที่จะใช้ตัวเลขฉันสามารถใช้ระบบเลขฐานสองในการวางเทียนมาตรฐานได้: ฉันวางไว้ 6 ชิ้นบนเค้กและจุดสองจุด

 100001
--------

ฉันเห็นได้ว่าทั้งเลขทศนิยมและเลขฐานสองในยุคของฉันนั้นช่างน่ากลัวมาก!

ท้าทาย

ฉันต้องการที่จะรู้ว่าหมายเลขอื่น ๆ สามารถวางบนเค้กด้วยเทียนและเป็น Palindromic ทศนิยมและไบนารี

เขียนโปรแกรม / ฟังก์ชั่นเพื่อทดสอบว่าตัวเลขเป็น palindromic ทั้งทศนิยมและไบนารี แต่เดี๋ยวก่อนมีอีกมากมาย: ในระบบเลขฐานสอง, เลขศูนย์นำหน้าสำหรับการทดสอบ!

อินพุต

ทศนิยม x จำนวนที่ผมอยากจะทดสอบว่ามันเป็นวันเกิดของ palindromic ด้วย 0 <x <2 32 -1 (ใช่คนที่อยู่ในมิติของฉันอาศัยอยู่นานมาก)

เอาท์พุต

ความจริงถ้ามันตรงตามเงื่อนไขทั้งสองนี้ Falsey:

 • การแทนค่าทศนิยมของตัวเลขคือ palindrome มาตรฐาน
 • การแทนเลขฐานสองของจำนวนนั้นเป็นแบบมาตรฐานและการเพิ่มศูนย์นำหน้าอาจช่วยได้

กรณีทดสอบ

1 > 1 => Truthy
6 > 110 (0110) => Truthy
9 > 1001 => Truthy
10 > 1010 (01010) => Falsey, 10 is not palindromic
12 => 1100 (001100) => Falsey, 12 is not palindromic
13 => 1101 (...01101) => Falsey, neither 13 nor 1101 are palindromic
14 => 1110 (01110) => Falsey, 14 is not palindromic
33 > 100001 => Truthy
44 > 101100 (..0101100) => Falsey, 101100 is not palindromic
1342177280 > 1010000000000000000000000000000 (00000000000000000000000000001010000000000000000000000000000) => Falsey, 1342177280 is not palindromic (but the binary representation is)
297515792 > 10001101110111011101100010000 (000010001101110111011101100010000) => Truthy

กฎระเบียบ

ขอให้โชคดีและในที่สุดก็สุขสันต์วันเกิด!6
อาจต้องการเปลี่ยนชื่อเนื่องจากส่วนวันเกิดไม่เกี่ยวข้อง
NoOne อยู่ที่นี่

@ ไม่มีใครความท้าทายอยู่ที่เทียนเกี่ยวกับเค้กวันเกิด นอกจากนี้ยังมีการบิดในการเป็นตัวแทนไบนารีดังนั้นจึงไม่ใช่ "ตัวเลข palindromic ทั่วไป" หากความคิดเห็นของคุณได้รับการอัปเดตฉันจะพบชื่ออื่น
Goufalite

ดังนั้นตามกฎแล้ว0b01010000000000000000000000000000ไม่ใช่ palindromic เนื่องจากมันจะต้องมีเลขศูนย์เพิ่มและต้องเกิน 2 ^ 32-1? ในกรณีนี้มันจะช่วยในการเพิ่มบางสิ่งบางอย่างเช่น1342177280กรณีทดสอบเท็จ
Cristian Lupascu

1
@ w0lf ฉันไม่ได้เขียนขีด จำกัด สำหรับการเพิ่มค่าศูนย์ แต่ฉันเข้าใจปัญหาการล้นสแต็กของคุณ;) นอกจากนี้1342177280ไม่ใช่ Palindromic ทศนิยมดังนั้น Falsey การแก้ไข
Goufalite

คำตอบ:
8

JavaScript (ES6), 65 bytes

Returns 0 or 1.

n=>(g=b=>[...s=n.toString(b)].reverse().join``==s)()&g(2,n/=n&-n)

How?

The helper function g() takes an integer b as input and tests whether n is a palindrome in base b. If b is not specified, it just converts n to a string before testing it.

We get rid of the trailing zeros in the binary representation of n by isolating the least significant 1 with n&-n and dividing n by the resulting quantity.

Fun fact: it's truthy for 0 because (0/0).toString(2) equals "NaN", which is a palindrome. (But 0 is not a valid input anyway.)

Test cases


5

Mathematica, 52 49 bytes

i=IntegerReverse;i@#==#&&!i[#,2,Range@#]~FreeQ~#&

Try it on Wolfram Sandbox

Usage

f = (i=IntegerReverse;i@#==#&&!i[#,2,Range@#]~FreeQ~#&);

f[6]

True

f /@ {9, 14, 33, 44}

{True, False, True, False}

Explanation

i=IntegerReverse;i@#==#&&!i[#,2,Range@#]~FreeQ~#&

i=IntegerReverse                  (* Set i to the integer reversing function. *)
         i@#==#              (* Check whether the input reversed is equal to input. *)
            &&             (* Logical AND *)
             i[#,2,Range@#]      (* Generate the binary-reversed versions of input, whose lengths *)
                          (* (in binary) are `{1..<input>}` *) 
                          (* trim or pad 0s to match length *)
                    ~FreeQ~#  (* Check whether the result is free of the original input *)
             !             (* Logical NOT *)

Version with builtin PalindromeQ

PalindromeQ@#&&!IntegerReverse[#,2,Range@#]~FreeQ~#&


3

Japt, 14 bytes

s ꬩ¢w n2 ¤ê¬

Test it online!

Explanation

 s ê¬ © ¢  w n2 ¤ ê¬
Us êq &&Us2 w n2 s2 êq  Ungolfed
             Implicit: U = input integer
Us êq          Convert U to a string and check if it's a palindrome.
    Us2 w      Convert U to binary and reverse. 
       n2 s2   Convert to a number, then back to binary, to remove extra 0s.
          êq  Check if this is a palindrome.
   &&         Return whether both of these conditions were met.

Came up with a couple of similar solutions for 13 bytes: sêQ *(¢w)sêQ and sêQ &¢w n sêQ
Shaggy

@Shaggy Thanks, but unfortunately those both fail on 297515792 (the reversed binary converted to decimal is just too big for JS to handle)...
ETHproductions


2

APL, 27 31 Bytes

∧/(⌽≡⊢)∘⍕¨{⍵,⊂{⍵/⍨∨\⍵}⌽2⊥⍣¯1⊢⍵}

How's it work? Using 6 as the argument...

   2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ get the bit representation
1 1 0

   ⌽2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ reverse it (if it's a palindrome, it doesn't matter)
0 1 1

   {⍵/⍨∨\⍵}⌽2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ drop off the trailing (now leading 0's)
1 1

   6,⊂{⍵/⍨∨\⍵}⌽2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ enclose and concatenate the bits to the original number
┌─┬───┐
│6│1 1│
└─┴───┘

   (⌽≡⊢)∘⍕ ⍝ is a composition of
   ⍕ ⍝ convert to string and 
   (⌽≡⊢) ⍝ palindrome test

   (⌽≡⊢)∘⍕¨6,⊂{⍵/⍨∨\⍵}⌽2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ apply it to each of the original argument and the bit representation
 1 1

   ∧/(⌽≡⊢)∘⍕¨6,⊂{⍵/⍨∨\⍵}⌽2⊥⍣¯1⊢6 ⍝ ∧/ tests for all 1's (truth)
 1

Try it on TryAPL.org


According to the specs, 6 is supposed to be a good input, but the expression provided return false.
lstefano

Ah, rats! That's what I get for not reading the problem in its entirety. Good catch. thank you! I've amended with a slightly longer, but hopefully more correct, solution.
Brian Becker

Welcome to PPCG. Nice first post! Unfortunately, your submission in its current form is neither a program, nor a function. No worries though, you can make it into a function but letting the outer braces enclose the entire code.
Adám

Save three bytes: {(⌽¨≡⊢)⍕¨⍵,⊂(⌽↓⍨~⊥~)2⊥⍣¯1⊢⍵} (it is good form to provide a link to run the entire test suite)
Adám


1

Brachylog, 7 bytes

↔?ḃc↔.↔

Try it online!

That's a lot of 's…

Explanation

With the implicit input and output, the code is: ?↔?ḃc↔.↔.

?↔?    The Input is a palindrome
  ḃ    Convert it to the list of its digits in binary
  c   Concatenate it into an integer
   ↔   Reverse it: this causes to remove the trailing 0's
   .↔. The resulting number is also a palindrome

1

APL (Dyalog Classic), 26 bytes

{≡∘⌽⍨⍕⍵,⍵,⍨(<\⊂⊢)⌽2⊥⍣¯1⊢⍵}

Explanation

         2⊥⍣¯1⊢⍵ encode as binary
             reverse
      (<\⊂⊢)     partition from first 1
   ⍵,⍵,⍨        prepend and append 
             turn into text string
≡∘⌽⍨            match text with its reverse (fX is XfX, where f is a composed function that reverses its right argument and matches with left)

Try it online!


Ooh, you out-golfed BB!
Adám


1

Pyt, 10 bytes

Returns [1] if true, [0] if false

ĐɓƖ₫áĐ₫=ʁ∧

Try it online!

Explanation:

       Implicit input
Đ       Duplicate input
ɓ       Get input in binary (as string)
Ɩ       Cast to integer
₫       Reverse the digits (this removes any trailing zeroes)
á       Push the stack into a list
Đ       Duplicate the list
₫       Reverse the digits of each element of the list
=       Are the two lists equal element-wise
ʁ∧      Reduce the list by bitwise AND

0

Retina, 72 bytes

.+
$*_;$&
+`(_+)\1
$+0
0_
_
0+;
;
+`\b(\w)((\w*)\1)?\b
$3
(\B;\B)|.*
$.1

Try it online! Link includes test cases. Works by creating a unary duplicate of the original number, but using _s so that it's not confused by e.g. an input of 11. The unary number is then converted to "binary" and trailing zeros stripped. Palindromes then get successively truncated and the last stage tests whether there is anything left.0

Husk, 14 bytes

¤&S=↔ȯ↓=0↔ḋ⁰d⁰

Try it online!

Ungolfed/Explanation

       d⁰ -- digits of input in decimal
     ḋ⁰)  -- digits of input in binary
     ↔    --  reverse
   (↓=0    --  and drop all leading zeros
¤&        -- test the two lists if
 S=↔      --  they're equal to their own reverse

0

Gaia, 10 bytes

ṙṭ@ḍ2⁻Πbṭ∧

Try it online!

Explanation

Instead of checking with leading zeroes in binary, I check without without the trailing zeros.

ṙ      String representation of number
 ṭ     Is palindromic?
 @     Push input again
  ḍ    Prime factors
  2⁻   Remove all 2s
   Π   Product
    b  Convert to binary
    ṭ  Is palindromic?
     ∧ Logical and


0

C# (.NET Core), 130 129 179 173 + 23 bytes

a few things, thank you to Ed Marty for pointing out that i need to check for as many 0's padded in front for a palindrome. And i need to make sure that i can check up to x^32-1.

x=>{var a=Convert.ToString(x,2);var b=x+"";Func<string,bool>p=z=>z.SequenceEqual(z.Reverse());return new int[a.Length].Select((_,z)=>p(new string('0',z)+a)).Any(z=>z)&p(b);}

Try it online!


1
You can remove the space between return and ( for 129 bytes
Mr. Xcoder

This only works when adding at most one leading 0, but the problem specifies multiple leading zeros are allowed.
Ed Marty

@EdMarty that has been handle, as well as the stack overflow bug.
Dennis.Verweij

you are missing a using System; and using System.Linq
LiefdeWen

or is that the +23 bytes?
LiefdeWen


0

Pyth, 25 22 19 18 17 bytes

-3 6 7 8 bytes by learning the language further

Ks_.Bsz&_IzqKs_`K

Explanation:

Ks    Set K to the integer version of...
 _.BsJ  Reverse string of the binary input
&     And
 _Iz   Is the input equal to the reverse of itself?
 qKs_`K  Is K equal to int(the reverse of basically string(K))

I am sure that this can be golfed down, I'll be working on that.

Test Suite0

Octave, 68 66 bytes

@(x)all([d=num2str(x) b=deblank(['' dec2bin(x)-48])]==flip([b d]))

Try it online!

Initial offering from Octave.

We basically create an array containing the number as a decimal string and the number as a binary string with trailing 0's removed. Then we create an array with the same to strings but with the binary and decimal numbers flipped. Finally both arrays are compared and the result is either true if they match (both palindromes) or false if they don't (one or both not palindromes).


 • Save 2 bytes using flip instead of fliplr.

0

APL2 (not Dyalog), 36 bytes

(N≡⌽N←⍕N)^∨/(((⌽B)⍳1)↓B)⍷B←(32⍴2)⊤N←

First let B be the 32-bit representation of N:

B←(32⍴2)⊤N

Then mirror B and find the position of the 1st 1:

(⌽B)⍳1

Then drop that many positions from B. This will preserve the correct number of leading 0s.

Then perform FIND and an OR-REDUCTION to see if the cropped B contains its own mirror.

Now let's look at N, the decimal. The left-most bracketed expression converts N to a character vector and checks if it MATCHes its own mirror.

Finally, an AND joins the two checks.


In APL2 I can't make a neat lambda so I wrote a one-liner and included the assignment arrow. Hope this isn't cheating.


1
Welcome to PPCG!
Martin Ender

Welcome to PPCG! For a less cheating version, are you able to append a quad () to make it a full program instead? Also, are you able to shorten to (N≡⌽N←⍕N)^∨/(B↓⍨1⍳⍨⌽B)⍷B←(32⍴2)⊤N←⎕?
Erik the Outgolfer

Erik, thanks for checking! I'm sure this could be improved, but I don't have the ⍨ squiggle in APL2.
mappo

0

Java 8, 105 104 bytes

n->{String t=n+n.toString(n,2).replaceAll("0*$","")+n;return t.contains(new StringBuffer(t).reverse());}

Explanation:

Try it here.

n->{             // Method with Integer parameter and boolean return-type
 String t=n         // Create a String `t` starting with the input Integer
  +n.toString(n,2)     // Append the binary representation of the input Integer,
   .replaceAll("0*$","") //  with all trailing zeroes removed
  +n;           // Append the input Integer again
 return t.contains(new StringBuffer(t).reverse());
               // Return true if `t` is a palindrome
}              // End of method
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.