คุณช่วยหยุดสำรับไพ่และเล่นได้แล้ว


31

ท้าทาย:

การป้อนข้อมูล:รายการของจำนวนเต็มบวกที่แตกต่างกันอยู่ในช่วงต่อ A [1,list-size] ]

เอาท์พุท:จำนวนเต็ม: จำนวนครั้งที่รายการเป็นระลอกคลื่นน้อย-สับ สำหรับรายการนี่หมายถึงรายการถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนและแบ่งเป็นสองส่วน (เช่น riffle-shuffling รายการ[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]จะส่งผลครั้งเดียว[1,6,2,7,3,8,4,9,5,10]ดังนั้นสำหรับความท้าทายนี้อินพุต[1,6,2,7,3,8,4,9,5,10]จะส่งผลให้1)

กฏท้าทาย:

 • คุณสามารถสมมติว่ารายการจะมีจำนวนเต็มบวกในช่วง[1,list-size] (หรือ[0,list-size1]หากคุณเลือกที่จะมี 0-indexed input-list)
 • คุณสามารถสมมติว่ารายการอินพุตทั้งหมดจะเป็นรายการ riffle-shuffled ที่ถูกต้องหรือรายการที่เรียงลำดับซึ่งไม่ได้สับ (ในกรณีที่เอาต์พุตเป็น0)
 • คุณสามารถสันนิษฐานว่ารายการอินพุตจะมีค่าอย่างน้อยสามค่า

ตัวอย่างทีละขั้นตอน:

การป้อนข้อมูล: [1,3,5,7,9,2,4,6,8]

Unshuffling ครั้งหนึ่งมันเคยกลายเป็น: [1,5,9,4,8,3,7,2,6]เพราะทุกรายการแม้ 0 การจัดทำดัชนีมาก่อน[1, ,5, ,9, ,4, ,8]แล้วทุกรายการ 0 [ ,3, ,7, ,2, ,6, ]คี่จัดทำดัชนีหลังจากนั้น
ยังไม่ได้สั่งรายการดังนั้นเราจึงดำเนินการต่อไป:

การแยกรายการอีกครั้งจะกลายเป็น: [1,9,8,7,6,5,4,3,2]
อีกครั้งกลายเป็น: [1,8,6,4,2,9,7,5,3]
แล้ว: [1,6,2,7,3,8,4,9,5]
และในที่สุด: [1,2,3,4,5,6,7,8,9]ซึ่งเป็นรายการที่สั่งซื้อ

เราเปิดตัวต้นฉบับ[1,3,5,7,9,2,4,6,8]ห้าครั้งเพื่อให้ได้[1,2,3,4,5,6,7,8,9]ผลลัพธ์5ในกรณีนี้

กฎทั่วไป:

 • นี่คือดังนั้นคำตอบที่สั้นที่สุดในหน่วยไบต์ชนะ
  อย่าปล่อยให้ภาษาโค้ดกอล์ฟกีดกันคุณจากการโพสต์คำตอบด้วยภาษาที่ไม่ได้เข้ารหัส พยายามหาคำตอบสั้น ๆ ที่เป็นไปได้สำหรับภาษาโปรแกรม 'ใด ๆ '
 • กฎมาตรฐานใช้สำหรับคำตอบของคุณด้วยกฎ I / O เริ่มต้นดังนั้นคุณจึงได้รับอนุญาตให้ใช้ STDIN / STDOUT ฟังก์ชั่น / วิธีการที่มีพารามิเตอร์ที่เหมาะสมและประเภทผลตอบแทนโปรแกรมเต็มรูปแบบ การโทรของคุณ
 • ช่องโหว่เริ่มต้นเป็นสิ่งต้องห้าม
 • หากเป็นไปได้โปรดเพิ่มลิงก์พร้อมทดสอบรหัสของคุณ (เช่นTIO )
 • นอกจากนี้ขอแนะนำให้เพิ่มคำอธิบายสำหรับคำตอบของคุณ

กรณีทดสอบ:

Input                          Output

[1,2,3]                         0
[1,2,3,4,5]                       0
[1,3,2]                         1
[1,6,2,7,3,8,4,9,5,10]                 1
[1,3,5,7,2,4,6]                     2
[1,8,6,4,2,9,7,5,3,10]                 2
[1,9,8,7,6,5,4,3,2,10]                 3
[1,5,9,4,8,3,7,2,6,10]                 4
[1,3,5,7,9,2,4,6,8]                   5
[1,6,11,5,10,4,9,3,8,2,7]                6
[1,10,19,9,18,8,17,7,16,6,15,5,14,4,13,3,12,2,11,20]  10
[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]  17
[1,141,32,172,63,203,94,234,125,16,156,47,187,78,218,109,249,140,31,171,62,202,93,233,124,15,155,46,186,77,217,108,248,139,30,170,61,201,92,232,123,14,154,45,185,76,216,107,247,138,29,169,60,200,91,231,122,13,153,44,184,75,215,106,246,137,28,168,59,199,90,230,121,12,152,43,183,74,214,105,245,136,27,167,58,198,89,229,120,11,151,42,182,73,213,104,244,135,26,166,57,197,88,228,119,10,150,41,181,72,212,103,243,134,25,165,56,196,87,227,118,9,149,40,180,71,211,102,242,133,24,164,55,195,86,226,117,8,148,39,179,70,210,101,241,132,23,163,54,194,85,225,116,7,147,38,178,69,209,100,240,131,22,162,53,193,84,224,115,6,146,37,177,68,208,99,239,130,21,161,52,192,83,223,114,5,145,36,176,67,207,98,238,129,20,160,51,191,82,222,113,4,144,35,175,66,206,97,237,128,19,159,50,190,81,221,112,3,143,34,174,65,205,96,236,127,18,158,49,189,80,220,111,2,142,33,173,64,204,95,235,126,17,157,48,188,79,219,110,250]
                            45

หนึ่งหรือสองกรณีทดสอบที่มีความยาวคี่และผลลัพธ์ที่มากกว่า 0 จะดี มันเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ยุ่งเหยิงระลอกคลื่นน้อยในกรณีเช่นนี้ถ้าคุณต้องเขียนรหัสระลอกคลื่นด้วยตัวเองแทนที่จะต้องพึ่งบิวอิน
Olivier Grégoire

@ OlivierGrégoire [1,3,5,7,9,2,4,6,8]ความยาว 9 แต่ฉันจะเพิ่มอีกสองสามอย่างสำหรับความยาว 7 และ 11 บางที แก้ไข: เพิ่มกรณีทดสอบ[1,3,5,7,2,4,6] = 2(ความยาว 7) และ[1,6,11,5,10,4,9,3,8,2,7] = 6(ความยาว 11) หวังว่าจะช่วย
Kevin Cruijssen

ไม่ดีของฉัน: ฉันแน่ใจว่ากรณีทดสอบที่คุณกล่าวถึงมีขนาด 8 แต่ขอบคุณสำหรับกรณีทดสอบพิเศษ
Olivier Grégoire

1
คำถามตามที่สูตรในปัจจุบันดูเหมือนว่า "ผิด" ... การสับไพ่เพียงครั้งเดียวควรส่งผลให้ไพ่ใบแรกและใบสุดท้ายเปลี่ยนไปเว้นแต่คุณจะดึงเคล็ดลับบางอย่าง! เช่น [6,1,7,2,8,3,9,4,10,5] หลังจากสับไพ่ 10 ใบเดียว
Steve

2
@ Steve ฉันคิดว่าคุณพูดถูก Riffle-shuffling โดยทั่วไปเพียงแค่ interleaves สองครึ่งดังนั้นทั้งสอง[1,6,2,7,3,8,4,9,5,10]หรือ[6,1,7,2,8,3,9,4,10,5]เป็นไปได้ ในความท้าทายของฉันมันไม่ได้หมายความว่าบัตรด้านบนมักจะยังคงบัตรด้านบนเพื่อให้มันย่อมเป็นบิตของนักโทษเคล็ดลับ .. ผมไม่เคยเห็นใครบางคนใช้ชีวิตเพียง -ฟืระลอกคลื่นน้อยจะสับไพ่อย่างไร โดยปกติแล้วพวกเขายังใช้สับประเภทอื่น ๆ ในระหว่าง อย่างไรก็ตามมันก็สายเกินไปที่จะเปลี่ยนความท้าทายในตอนนี้ดังนั้นเพื่อความท้าทายนี้การ์ดอันดับต้น ๆ จะยังคงเป็นการ์ดอันดับสูงสุดเสมอหลังจากการสลับสับเปลี่ยน
Kevin Cruijssen

คำตอบ:25

JavaScript (ES6), 44 ไบต์

รุ่นที่สั้นกว่าที่แนะนำโดย@nwellnhof

คาดว่าจะมีสำรับไพ่ 1 ใบที่ทำดัชนีเป็นอินพุต

f=(a,x=1)=>a[x]-2&&1+f(a,x*2%(a.length-1|1))

ลองออนไลน์!

รับเด็[c0,,cL1]ของความยาวLเรานิยาม:

xn={2nmodLif L is odd2nmod(L1)if L is even

และเรามองหาnดังกล่าวว่าcxn=2 2


JavaScript (ES6),  57 52  50 ไบต์

คาดว่าจะมีสำรับไพ่ที่ทำดัชนี 0 เป็นอินพุต

f=(a,x=1,k=a.length-1|1)=>a[1]-x%k&&1+f(a,x*-~k/2)

ลองออนไลน์!

อย่างไร?

เนื่องจาก JS ขาดการสนับสนุนดั้งเดิมสำหรับการแยกส่วนอาร์เรย์ด้วยการก้าวแบบกำหนดเองการจำลองการสลับแบบ riffle-shuffle ทั้งหมดอาจมีราคาค่อนข้างสูง (แต่ถ้าพูดตามตรง อย่างไรก็ตามวิธีการแก้ปัญหาสามารถพบได้โดยเพียงแค่ดูที่ไพ่ใบที่สองและจำนวนบัตรทั้งหมดในสำรับ

รับความยาวLรหัสนี้มองหาnเช่น:

c2(k+12)n(modk)

โดยที่c2เป็นไพ่ใบที่สองและkถูกกำหนดเป็น:

k={Lif L is oddL1if L is even

5

APL (Dyalog Unicode), 35 26 23 22 bytesSBCS

{⍵≡⍳≢⍵:01+∇⍵[⍒2|⍳⍴⍵]}

Try it online!

Thanks to Adám for the help, Erik the Outgolfer for -3 and ngn for -1.

The TIO link contains two test cases.

Explanation:

{⍵≡⍳≢⍵:01+∇⍵[⍒2|⍳⍴⍵]}
{⍵≡⍳≢⍵:01+∇⍵[⍒2|⍳⍴⍵]} function takes one argument: ⍵, the array
 ⍵≡⍳≢⍵         if the array is sorted:
 ⍵≡⍳≢⍵         array = 1..length(array)
   :0        then return 0
            otherwise
     1+       increment
            the value of the recursive call with this argument:
      ⍵[   ]  index into the argument with these indexes:
         ⍳⍴⍵  - generate a range from 1 up to the size of 
        2|    - %2: generate a binary mask like [1 0 1 0 1 0]
            - grade (sorts but returns indexes instead of values), so we have the indexes of all the 1s first, then the 0s.

¹@EriktheOutgolfer Much better, thanks!
Ven

1
∧/2≤/⍵ -> ⍵≡⍳≢⍵
ngn

@ngn didn't realize the array had no holes. Thanks!
Ven

4

Perl 6, 36 34 32 bytes

-2 bytes thanks to nwellnhof

$!={.[1]-2&&$!(.sort:{$++%2})+1}

Try it online!

Reverse riffle shuffles by sorting by the index modulo 2 until the list is sorted, then returns the length of the sequence.

It's funny, I don't usually try the recursive approach for Perl 6, but this time it ended up shorter than the original.

Explanation:

$!={.[1]-2&&$!(.sort:{$++%2})+1}
$!={              }  # Assign the anonymous code block to $!
  .[1]-2&&            # While the list is not sorted
      $!(       )   # Recursively call the function on
        .sort:{$++%2}    # It sorted by the parity of each index
               +1  # And return the number of shuffles

3

05AB1E (legacy), 9 bytes

[DāQ#ι˜]N

Try it online!

Explanation

[  # ]   # loop until
 ā     # the 1-indexed enumeration of the current list
 D Q     # equals a copy of the current list
   ι˜   # while false, uninterleave the current list and flatten
    N  # push the iteration index N as output

I didn't even knew it was possible to output the index outside the loop in the legacy. I thought it would be 0 again at that point, just like in the new 05AB1E version. Nice answer! Shorter than my 10-byter using the unshuffle-builtin Å≠ that inspired this challenge. :)
Kevin Cruijssen

@KevinCruijssen: Interesting. I didn't know there was an unshuffle. In this instance it's the same as my version, but unshuffle maintains dimensions on 2D arrays.
Emigna

3

Java (JDK), 59 bytes

a->{int c=0;for(;a[(1<<c)%(a.length-1|1)]>2;)c++;return c;}

Try it online!

Works reliably only for arrays with a size less than 31 or solutions with less than 31 iterations. For a more general solution, see the following solution with 63 bytes:

a->{int i=1,c=0;for(;a[i]>2;c++)i=i*2%(a.length-1|1);return c;}

Try it online!

Explanation

In a riffle, the next position is the previous one times two modulo either length if it's odd or length - 1 if it's even.

So I'm iterating over all indices using this formula until I find the value 2 in the array.

Credits


163 bytes by using two times x.clone() instead of A.copyOf(x,l).
Kevin Cruijssen


@Arnauld Thanks! I had a hard time figuring how to simplify that "length if odd else length - 1"
Olivier Grégoire

@Arnauld Oh! My new algorithm is actually the same as yours... And I spent half an hour figuring it out by myself...
Olivier Grégoire

More precisely, it's equivalent to an improvement over my original algorithm found by @nwellnhof.
Arnauld

3

J, 28 26 bytes

-2 bytes thanks to Jonah!

 1#@}.(\:2|#\)^:(2<1{])^:a:

Try it online!

Inspired be Ven's APL solution.

Explanation:

        ^:    ^:a:  while 
         (2<1{])    the 1-st (zero-indexed) element is greater than 2  
   (    )        do the following and keep the intermediate results
     i.@#         make a list form 0 to len-1
    2|           find modulo 2 of each element
   /:            sort the argument according the list of 0's and 1's
1 }.             drop the first row of the result
 #@              and take the length (how many rows -> steps)   

K (ngn/k), 25 bytes

Thanks to ngn for the advice and for his K interpreter!

{#1_{~2=x@1}{x@<2!!#x}\x}

Try it online!


converge-iterate, then drop one, and count - this leads to shorter code
ngn

@ngn. So, similar to my J solution - I'll try it later, thanks!
Galen Ivanov

1
1#@}.(\:2|#\)^:(2<1{])^:a: for 26 bytes
Jonah

@Jonah Thank you!
Galen Ivanov

2

APL(NARS), chars 49, bytes 98

{0{∧/¯1↓⍵≤1⌽⍵:⍺⋄(⍺+1)∇⍵[d],⍵[i∼d←↑¨i⊂⍨2∣i←⍳≢⍵]}⍵}

why use in the deepest loop, one algo that should be nlog(n), when we can use one linear n? just for few bytes more? [⍵≡⍵[⍋⍵] O(nlog n) and the confront each element for see are in order using ∧/¯1↓⍵≤1⌽⍵ O(n)]test:

 f←{0{∧/¯1↓⍵≤1⌽⍵:⍺⋄(⍺+1)∇⍵[d],⍵[i∼d←↑¨i⊂⍨2∣i←⍳≢⍵]}⍵}
 f ,1
0
 f 1 2 3
0
 f 1,9,8,7,6,5,4,3,2,10
3
 f 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
17

That’s the first time I’ve seen someone differentiate between characters and bytes 👍. It always bugs me when I see Unicode characters and they claim that it’s one byte per character. This 😠 is not one byte!
Kerndog73

@Kerndog73 All is number, but in APL think characters are not numbers... (they seems element in AV array)
RosLuP

2

Ruby, 42 bytes

f=->d,r=1{d[r]<3?0:1+f[d,r*2%(1|~-d.max)]}

Try it online!

How:

Search for number 2 inside the array: if it's in second position, the deck hasn't been shuffled, otherwise check the positions where successive shuffles would put it.2

C (GCC) 64 63 bytes

-1 byte from nwellnhof

i,r;f(c,v)int*v;{for(i=r=1;v[i]>2;++r)i=i*2%(c-1|1);return~-r;}

This is a drastically shorter answer based on Arnauld's and Olivier Grégoire's answers. I'll leave my old solution below since it solves the slightly more general problem of decks with cards that are not contiguous.

Try it online


C (GCC) 162 bytes

a[999],b[999],i,r,o;f(c,v)int*v;{for(r=0;o=1;++r){for(i=c;i--;(i&1?b:a)[i/2]=v[i])o=(v[i]>v[i-1]|!i)&o;if(o)return r;for(i+=o=c+1;i--;)v[i]=i<o/2?a[i]:b[i-o/2];}}

Try it online

a[999],b[999],i,r,o; //pre-declare variables
f(c,v)int*v;{ //argument list
  for(r=0;o=1;++r){ //major loop, reset o (ordered) to true at beginning, increment number of shuffles at end
    for(i=c;i--;(i&1?b:a)[i/2]=v[i]) //loop through v, split into halves a/b as we go
      o=(v[i]>v[i-1]|!i)&o; //if out of order set o (ordered) to false
    if(o) //if ordered
      return r; //return number of shuffles
    //note that i==-1 at this point
    for(i+=o=c+1;i--;)//set i=c and o=c+1, loop through v
      v[i]=i<o/2?a[i]:b[i-o/2];//set first half of v to a, second half to b
  }
}

2

R, 85 bytes

s=scan();u=sort(s);k=0;while(any(u[seq(s)]!=s)){k=k+1;u=as.vector(t(matrix(u,,2)))};k

Try it online.

Explanation

Stupid (brute force) method, much less elegant than following the card #2.

Instead of unshuffling the input s we start with a sorted vector u that we progressively shuffle until it is identical with s. This gives warnings (but shuffle counts are still correct) for odd lengths of input due to folding an odd-length vector into a 2-column matrix; in that case, in R, missing data point is filled by recycling of the first element of input.

The loop will never terminate if we provide a vector that cannot be unshuffled.

Addendum: you save one byte if unshuffling instead. Unlike the answer above, there is no need to transpose with t(), however, ordering is byrow=TRUE which is why T appears in matrix().

R, 84 bytes

s=scan();u=sort(s);k=0;while(any(s[seq(u)]!=u)){k=k+1;s=as.vector(matrix(s,,2,T))};k

Try it online!


I took the liberty of fixing your title and adding a TIO-link for the test cases (based on the other R answer), and also verified your answer works as intended, so +1 from me and welcome to PPCG! :)
Kevin Cruijssen

1

Pyth, 18 bytes

L?SIb0hys%L2>Bb1
y

Try it online!

-2 thanks to @Erik the Outgolfer.

The script has two line: the first one defines a function y, the second line calls y with the implicit Q (evaluated stdin) argument.

L?SIb0hys%L2>Bb1
L        function y(b)
 ?        if...
 SIb      the Invariant b == sort(b) holds
   0      return 0
   h     otherwise increment...
    y     ...the return of a recursive call with:
       B  the current argument "bifurcated", an array of:
       b  - the original argument
      > 1 - same with the head popped off
     L   map...
     % 2   ...take only every 2nd value in each array
    s     and concat them back together

¹1

Japt, 13 11 10 bytes

Taking my shiny, new, very-work-in-progress interpreter for a test drive.

ÅÎÍ©ÒßUñÏu

Try it or run all test cases

ÅÎÍ©ÒßUñÏu   :Implicit input of integer array U
Å       :Slice the first element off U
 Î       :Get the first element
 Í      :Subtract from 2
  ©      :Logical AND with
  Ò     : Negation of bitwise NOT of
   ß     : A recursive call to the programme with input
   Uñ    :  U sorted
    Ï   :  By 0-based indices
     u   :  Modulo 2

1
This interpreter looks super cool.
recursive

0

Python 3, 40 bytes

f=lambda x:x[1]-2and 1+f(x[::2]+x[1::2]) # 1-based
f=lambda x:x[1]-1and 1+f(x[::2]+x[1::2]) # 0-based

Try it online!

I need to refresh the page more frequently: missed Erik the Outgolfer's edit doing a similar trick =)

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.