บ้านลัคกี้


30

มี minigame ในซูเปอร์มาริโอ 3D โลกรู้จักในฐานะที่เป็นLucky House ประกอบด้วยสล็อตแมชชีน 4 ช่วงตึก

Lucky House

แต่ละบล็อกอาจเป็นหนึ่งใน 5 ไอคอนที่แตกต่างกัน (ดอกไม้, ใบไม้, เบลล์, เชอร์รี่หรือบูมเมอแรง) และเป้าหมายของผู้เล่นคือการได้รับไอคอนที่เหมือนกันให้ได้มากที่สุด ( ดูวิดีโอ )

ผู้เล่นจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญซึ่งจะเปลี่ยนเป็นชีวิตพิเศษ งานของคุณคือการคำนวณจำนวนชีวิตพิเศษที่ชนะ

จำนวนเหรียญที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับจำนวนไอคอนที่ตรงกับ:

 • ไม่มีการแข่งขัน - 10 เหรียญ
 • หนึ่งคู่ - 100 เหรียญ
 • สองคู่ - 200 เหรียญ
 • สามชนิด - 300 เหรียญ
 • Four-of-a-kind - 777 เหรียญ

คุณชนะหนึ่งในชีวิตพิเศษ (1UP) ทุก ๆ 100 เหรียญ ดังนั้นคุณจะรับประกันว่าจะชนะ 1UP กับหนึ่งคู่ , 2UP กับสองคู่และ 3up กับ3 ของชนิด อย่างไรก็ตามจำนวนชีวิตที่ชนะโดยไม่มีการแข่งขันหรือ4-of-a-kindขึ้นอยู่กับสต็อกเหรียญเริ่มต้นของคุณ

ที่มา: Super Mario Wiki

อินพุต

คุณได้รับสต็อกเหรียญเริ่มต้น0c<100และรายการของสี่ค่า[v1,v2,v3,v4]แสดงถึงไอคอนสุดท้ายบนสล็อต

เอาท์พุต

จำนวนของชีวิตพิเศษที่ชนะ: 0 , 1 , 2 , 3 , 7หรือ88

กฎระเบียบ

 • คุณอาจใช้ไอคอนในรูปแบบที่สมเหตุสมผล: เช่นเป็นรายการเป็นสตริงหรือพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน 4 รายการ
 • ไอคอนแต่ละตัวอาจจะแสดงโดยทั้งจำนวนเต็มหลักเดียวหรือตัวเดียว โปรดระบุชุดไอคอนที่ใช้ในคำตอบของคุณ (แต่คุณไม่ต้องอธิบายว่ามันถูกจับคู่กับ Flower, Leaf, Bell, ฯลฯ ได้อย่างไรเพราะมันไม่สำคัญเลย)
 • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการแมปค่าผลลัพธ์ใหม่
 • นี่คือ🎰 🎰

กรณีทดสอบ

ในตัวอย่างต่อไปนี้เราใช้รายการจำนวนเต็มใน[1..5]เพื่อแสดงไอคอน

coins icons   output  explanation
-------------------------------------------------------------------------
 0  [1,4,2,5]  0   no matches -> 0 + 10 = 10 coins -> nothing
 95  [3,1,2,4]  1   no matches -> 95 + 10 = 105 coins -> 1UP
 25  [2,3,4,3]  1   one pair  -> 25 + 100 = 125 coins -> 1UP
 25  [4,5,5,4]  2   two pairs  -> 25 + 200 = 225 coins -> 2UP
 0  [2,5,2,2]  3   3-of-a-kind -> 0 + 300 = 300 coins -> 3UP
 22  [1,1,1,1]  7   4-of-a-kind -> 22 + 777 = 799 coins -> 7UP
 23  [3,3,3,3]  8   4-of-a-kind -> 23 + 777 = 800 coins -> 8UP
 99  [3,3,3,3]  8   4-of-a-kind -> 99 + 777 = 876 coins -> 8UP

เราอนุญาตให้ใส่จำนวนเหรียญเป็นทุ่นตั้งแต่ 0 ถึง 0.99 หรือไม่? ฉันเดาไม่ได้ แต่ถามในกรณี
Grimmy

1
@Grimy ไม่เพียงจำนวนเต็ม (หรือสตริงที่แสดงถึงจำนวนเต็มนี้) ขออภัยสำหรับคำตอบที่ล่าช้า
Arnauld

คำตอบ:


9

x86-16 ชุดประกอบ 56 41 39 ไบต์

เลขฐานสอง:

00000000: b103 33ed ac8b fe51 f2ae 7503 45eb f983 ..3....Q..u.E...
00000010: fd03 7504 80c2 4d43 03dd 59e2 e592 7502 ..u...MC..Y...u.
00000020: 040a 3c64 7201 43            ..<dr.C

แต่อย่างใด:

B1 03      MOV CL, 3       ; set up loop counter for 3 digits
      DIGIT_LOOP: 
33 ED      XOR BP, BP       ; clear digit matches counter in BP
AC       LODSB          ; load next digit char into AL
8B FE      MOV DI, SI       ; start searching at next char
51       PUSH CX         ; save outer digit loop counter 
      MATCH_LOOP: 
F2/ AE     REPNZ SCASB       ; search until digit in AL is found 
75 03      JNZ CHECK_FOUR     ; is end of search?
45       INC BP         ; if not, a match was found, increment count
EB F9      JMP MATCH_LOOP     ; continue looping 
      CHECK_FOUR: 
83 FD 03    CMP BP, 3       ; is four of a kind? 
75 04      JNE SCORE_DIGIT    ; if not, add number of matches to 1UP's
80 C2 4D    ADD DL, 77       ; add 77 to coin count 
43       INC BX         ; +1 1UP extra for four-of-a-kind
      SCORE_DIGIT:
03 DD      ADD BX, BP       ; Add number of matches to total, set ZF if 0
59       POP CX         ; restore outer digit loop position
E2 E5      LOOP DIGIT_LOOP     ; keep looping
92       XCHG DX, AX       ; coin count to AX for shorter compare
75 02      JNZ FINAL_SCORE    ; if 1UPs > 0, no consolation prize
04 0A      ADD AL, 10       ; award 10 coins
      FINAL_SCORE:
3C 64      CMP AL, 100      ; is coin score over 100?
72 01      JB  DONE        ; if not, no extra 1UP
43       INC BX         ; otherwise, increment 1UP
      DONE:

การป้อนข้อมูลการเริ่มต้นนับเหรียญDX, SIชี้ไปที่จุดเริ่มต้นของ "ไอคอน" ไบต์ (ซึ่งอาจจะเป็น'1'- '5'หรือค่าไบต์ใด ๆ ) ส่งออกจำนวน 1UP ของสิ่งBXต่อไปนี้

คำอธิบาย:

อินพุตของสี่ไบต์ถูกทำซ้ำและเปรียบเทียบกับไบต์ที่เหลือทางด้านขวานับจำนวนการแข่งขัน คะแนนสำหรับการแข่งขันแต่ละประเภทนั้นจะได้รับรางวัลและเพิ่มขึ้นเป็นผลรวม เนื่องจากสี่ของ -a-kind ยังเป็นสามของ -a-kind และยังเป็นหนึ่งคู่ค่าของแต่ละประเภทคะแนนสามารถย่อยสลายได้ดังนี้:

 • 3 แมทช์ = 4 1UP + 77 เหรียญ
 • 2 ตรงกัน = 2 1UP
 • 1 คู่ = 1 1UP

ตัวอย่าง:

[2, 2, 2, 2] (four-of-a-kind) = 7 1UP's + 77 เหรียญ

2 [2, 2, 2] = 3 matches = 4 1UP's + 77 coins
  2 [2, 2] = 2 matches = 2 1UP's
   2 [2] = 1 match  = 1 1UP

[2, 5, 2, 2] (three-of-a-kind) = 3 1UP's

2 [5, 2, 2] = 2 matches = 2 1UP's
  5 [2, 2] = 0 matches
   2 [2] = 1 match  = 1 1UP

[4, 5, 5, 4] (สองคู่) = 2 1UP

4 [5, 5, 4] = 1 match  = 1 1UP
  5 [5, 4] = 1 match  = 1 1UP
   5 [4] = 0 matches

[2, 3, 4, 3] (หนึ่งคู่) = 1 1UP

2 [3, 4, 3] = 0 matches
  3 [4, 3] = 1 match  = 1 1UP
   4 [3] = 0 matches

หากจำนวนที่ได้รับ 1UP คือ 0 ในตอนท้ายจะได้รับรางวัล 10 เหรียญ หากเหรียญทั้งหมดมากกว่า 100 จะได้รับ 1UP เพิ่มเติม

นี่คือโปรแกรมทดสอบสำหรับ PC DOS ที่มีรูทีนพิเศษเพื่อจัดการค่าจำนวนเต็ม I / O:

enter image description here

ดาวน์โหลดและทดสอบLUCKY.COMสำหรับ DOS


5

เยลลี่ ,  23 22 20  19 ไบต์

-1 ต้องขอบคุณErik the Outgolfer (ใช้³แทนȷ2) และยังใช้ในรุ่นที่ใหม่กว่าสองครั้ง
-1 ด้วยGrimy (ลบอันใดอันหนึ่งก่อนที่จะรวมกันแทนการลบสี่หลังจากนั้น)

อาจเอาชนะได้?

ċⱮ`’SṚḌH׳«777»⁵+:³

ลิงก์ dyadic ยอมรับรายการและเลขจำนวนเต็มซึ่งให้ค่าจำนวนเต็ม

ลองออนไลน์! หรือดูชุดทดสอบการทดสอบในตัว

อย่างไร?

ċⱮ`’SṚḌH׳«777»⁵+:³ - Link: list a, integer n  e.g. [x,x,x,x], 22
 Ɱ`         - map across a with:
ċ          -  count occurrences in a    [4,4,4,4]
  ’        - decrement           [3,3,3,3]
  S        - sum (call this s)       12
   Ṛ       - reverse (implicit toDigits)  [2,1]
   Ḍ       - un-decimal           21
    H      - halve             10.5
     ³     - 100              100
    ×      - multiply           1050
      777   - 777              777
     «     - minimum            777
        ⁵  - 10               10
       »   - maximum            777 (handles 0 -> 10)
        +  - add (n)            799
         ³ - 100              100
         : - integer division        7

การประเมินมือทำงานอย่างไรสำหรับมือแต่ละประเภท:

      Hand:  no-pair   pair    2-pair   trips    4-of-a-kind
(sorted) counts:  [1,1,1,1]  [1,1,2,2]  [2,2,2,2]  [1,3,3,3]  [4,4,4,4]
   decrement:  [0,0,0,0]  [0,0,1,1]  [1,1,1,1]  [0,2,2,2]  [3,3,3,3]
      sum:  0      2      4      6      12
    reversed:  [0]     [2]     [4]     [6]     [2,1]
   un-decimal:  0      2      4      6      21
     halved:  0      1      2      3      10.5
   times 100:  0      100     200     300     1050
  min(x, 777):  0      100     200     300     777
   max(x, 10):  10     100     200     300     777

ทางเลือก 20: ĠẈị“¡ıKĖ‘S×4+E{»⁵+:³


คุณสามารถแทนที่ȷ2ด้วย³โดยสมมติว่าโปรแกรมทำงานไม่ได้ใช้อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดว่าคุณหมายถึงโดย "Beatable" : P
Erik the Outgolfer

ขอบคุณ Erik และใช่นั่นไม่ใช่วิธีที่ฉันคิดว่ามันจะพ่ายแพ้ ^^
Jonathan Allan

-1 ไบต์ ( ขอบคุณGrimyในพอร์ต 05AB1E ของฉัน ) โดยลดจำนวนที่ 1 ลงก่อนที่จะสรุป แทนที่จะรวมกันเป็นครั้งแรกและลดลง 4:ċⱮ`’SṚḌH׳«777»⁵+:³
Kevin Cruijssen

ขอบคุณ @KevinCruijssen จะอัปเดตในภายหลัง (ทำงานได้ดีอีกครั้ง Grimy!)
Jonathan Allan

4

Zsh , 117 ... 60 ไบต์

-13โดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการสร้างความแตกต่าง-9โดยรวมเคส-28โดยการเปลี่ยนcaseคำสั่งเป็น ternary ทางคณิตศาสตร์ที่ซ้อนกัน-4ขอบคุณ@JonathanAllan, -1โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ ternaries, -2เพราะฉันบังเอิญใช้echoเมื่อเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพของโจนาธาน

รับจำนวนเหรียญเป็น stdin และบล็อกอินพุตเป็นอาร์กิวเมนต์ อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นตัวเลขตัวอักษรหรือสตริงได้:./foo.zsh flower leaf flower boomerang

read c
for i;for j;((a+=i<j))
<<<$[!a?7+(c>22):a-6?6-a:c>89]

ลองออนไลน์: 117 104 95 67 63 62 60

นี่คือความมหัศจรรย์จากคำตอบ 67 ไบต์:

read coins
for block         # for each element
 (( a+=${#${@:#$block}} ))
#     ${@:#$block}   remove all elements which don't match
#    ${#      }   count the remaining elements
# (( a+=         )) add that number to the total
<<<$[a?(a-12?6-a/2:coins>89):7+(coins>22)]
#  a?           :7+(coins>22) 4*0 (all elements match all elements)
#   (a-12?   :coins>89)        4*3 (all elements match exactly one)
#   (a-12?6-a/2     )        3*1 + 1*3 -> 6, 6 - 6/2 -> 3
#                     2*2 + 2*2 -> 8, 6 - 8/2 -> 2
#                     2*3 + 2*2 -> 10, 6 - 10/2 -> 1


3

Python 2 , 63 ไบต์

lambda x,l:int([3,1,7.77,2,.1][sum(map(l.count,l))%14%5]+x/1e2)

ลองออนไลน์!

ฉันมีความคิดเดียวกันกับGammaFunctionเพื่อใช้sum(map(l.count,l))เป็น "ลายนิ้วมือ" แต่แทนที่จะใช้สูตรทางคณิตศาสตร์กับผลผมใช้ตารางการค้นหาครั้งแรก squishing ค่าเป็น 0 ถึง 4 %14%5โดยใช้โซ่พอควร การหารค่าจุดทั้งหมดด้วย 100 จะบันทึกไม่กี่ไบต์


62 ไบต์ใน Python 3
Arnauld

หรือ61 ไบต์ด้วย mod เดียว
Arnauld

(อา ... ไม่ได้สังเกตว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ศูนย์รวมแห่งความไม่รู้กำลังทำอยู่)
Arnauld

3

Python 3 , 68 ไบต์

def f(c,a):x=sum(map(a.count,a))//2;return[c//90,x-2,7+(c>22)][x//3]

ลองออนไลน์!

พอร์ต Python ของพอร์ต C ของฉันของพอร์ต Bash ของคำตอบ Zsh ของฉันกลับไปเล่นกอล์ฟอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากหน้า "เคล็ดลับสำหรับการเล่นกอล์ฟใน Python" พอร์ตสุดท้ายฉันสาบาน ... ฉันหมดภาษาฉันเล่นกอล์ฟได้สบายฉันอยากรู้ว่ากลยุทธ์นี้เมื่อเปรียบเทียบกับคำตอบอื่น ๆ ของ Python อีกครั้งอาจมีวิธีที่จะเอาชนะสิ่งนี้

อันนี้ดีมากอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นฉันจึงเพิ่มตารางด้านล่างสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นสามารถย้ายหรือปรับปรุงสิ่งนี้

Type     Example map(a.count,a) sum(__)  x=__//2 x//3  array lookup
----------------------------------------------------------------------------
none     [1,2,3,4]  [1,1,1,1]    4    2    0   c//90
pair     [1,1,2,3]  [2,2,1,1]    6    3    1   x-2 -> 1
two pair   [1,3,1,3]  [2,2,2,2]    8    4    1   x-2 -> 2
3-of-a-kind [1,3,1,1]  [3,1,3,3]    10    5    1   x-2 -> 3
4-of-a-kind [3,3,3,3]  [4,4,4,4]    16    8    2   7+(c>22)

Python 3.8 (เผยแพร่ล่วงหน้า) , 63 ไบต์

สรรเสริญ:=วอลรัส!

lambda c,a:[2+c//90,x:=sum(map(a.count,a))//2,9+(c>22)][x//3]-2

ลองออนไลน์!3

Python 2 , 96 91 89 ไบต์

-2 ไบต์ขอบคุณ @Kevin Cruijssen

lambda x,a,b,c,d:(x+(100*sum((a==b,a==c,a==d,b==c,b==d,c==d))or 10)+177*(a==b==c==d))/100

ลองออนไลน์!


อา ฉันคิดถึงสิ่งนั้น ขอบคุณ
Hiatsu

คุณสามารถลบวงเล็บหนึ่งคู่ประมาณ(100*sum((a==b,a==c,a==d,b==c,b==d,c==d))-2 ไบต์
Kevin Cruijssen

3

PHP, 153 127 bytes

@640KB made some really clever changes to shorten it further:

function($c,$s){for(;++$x<6;$n+=$m>3?777:($m>2?300:($m>1)*100))for($m=!$y=-1;++$y<5;$m+=$s[$y]==$x);return($c+($n?:10))/100|0;}

Try it online!


1
Hi @XMark, welcome to CGCC! Nice submission! I golfed it a bit more and got you -26 bytes 127 bytes, TIO. Keep 'em coming!
640KB2

Perl 5 -pF, 46 bytes

map$q+=$$_++,@F;$_=0|<>/100+($q>5?7.77:$q||.1)

Try it online!

First of input is the spin result, using any 5 unique ASCII letters, except q (I suggest abcde). The second line of input is the current coin count.

How?

-F   # CLI option splits the input into individual characters in @F
map
  $q+=  # $q holds the result of the calculation here
     # possible values are 0,1,2,3,6
  $$_  # This interprets $_ as a variable reference, thus if $_ is 'a', this variable is $a
  ++   # increment after adding it to $q
,@F;   # iterate over the elements of @F
$_=0|   # force the result to be an integer
  <>/100 # divide the current coin count by 100
  +($q>5?7.77 # if $q is over 5, then there must have been 4 of a kind
  :$q||.1)   # otherwise, use $q, unless it is 0, then use .1
-p    # CLI option implicitly outputs $_

All of the numbers involved are divided by 100, so the program is counting the number of lives (including partial ones) currently earned. The trick to this solution is in the map. If the possible entries are abcde, then each of $a, $b, $c, $d, and $e hold the count of the number of times this character had previously been seen. That gets added to a running total ($q) each time a character is seen. The running total is bumped up if there is a four of a kind (effectively a 177 coin bonus).


1
Can you include explanation of how this works, please?
msh210

@msh210 I've tried to add one as best I can. Please feel free to ask questions about it.
Xcali

2

JavaScript (Node.js), 64 bytes

c=>a=>[,7.77,a.sort()[1]-a[2]?2:3,1,.1][new Set(a).size]+c*.01|0

Try it online!

I figured there had to be at least one JavaScript answer to an Arnauld challenge!

The concept here is mainly to use the number of distinct elements as a lookup key.

 • 1 unique => 4 of a kind
 • 2 unique => 2 pair or 3 of a kind
 • 3 unique => 1 pair
 • 4 unique => no matches

In order to distinguish between 2 pair and 3 of a kind, the input array is sorted and the middle 2 elements are compared.


2

PHP, 89 84 bytes

foreach(count_chars($argv[2])as$a)$b+=[2=>1,3,7.77][$a];echo$argv[1]/100+($b?:.1)|0;

Try it online!

Input from command line, output to STDOUT:

$ php lucky.php 99 3333
8

$ php lucky.php 0 2522
3

$ php lucky.php 0 abaa
3

1

Stax, 23 bytes

¿^∩û:¶á☺ⁿ£z⌐└≤♂EM¥t(,5╓

Run and debug it

This program uses any arbitrary set of 5 integers for icons.

Procedure:

 1. Add up the number of occurrences of each element.
 2. Divide by 2 and then mod 7.
 3. The result is a number from 1..5. Use this to look up the coin prize in a fixed array.
 4. Add to the initial coin count.
 5. Divide by 100.

Here's the output from an experimental stack state visualizer I've been working on for the next release of stax. This is an unpacked version of the same code with the stack state added to comments.

c        input:[2, 3, 4, 3] 25 main:[2, 3, 4, 3] 
{[#m      input:[2, 3, 4, 3] 25 main:[1, 2, 1, 2] 
|+       input:[2, 3, 4, 3] 25 main:6 
h7%       input:[2, 3, 4, 3] 25 main:3 
":QctI*12A"!  input:[2, 3, 4, 3] 25 main:[300, 777, 10, 100, 200] 3 
@        input:[2, 3, 4, 3] 25 main:100 
a+       main:125 [2, 3, 4, 3] 
AJ/       main:1 [2, 3, 4, 3] 

Run this one


1

Retina 0.8.2, 72 bytes

O`\D
(\D)\1{3}
777¶
(\D)\1\1
300¶
(\D)\1
100¶
\D{4}
10¶
\d+\D*
$*
1{100}

Try it online! Link includes test cases. Takes input as 4 printable ASCII non-digits followed by the initial number of coins in digits. Explanation:

O`\D

Sort the non-digits so that identical symbols are grouped together.

(\D)\1{3}
777¶

Four-of-a-kind scores 777.

(\D)\1\1
300¶

Three-of-a-kind scores 300.

(\D)\1
100¶

Each pair scores 100, so two pairs will score 200.

\D{4}
10¶

If there were no matches then you still win!

\d+\D*
$*

Convert the values to unary and take the sum.

1{100}

Integer divide the sum by 100 and convert back to decimal.


1

Retina, 56 bytes

(\D)\1{3}
777¶
w`(\D).*\1
100¶
\D{4}
10¶
\d+\D*
*
_{100}

Try it online! Link includes test cases. Takes input as 4 printable ASCII non-digits followed by the initial number of coins in digits. Explanation:

(\D)\1{3}
777¶

Four-of-a-kind scores 777.

w`(\D).*\1
100¶

Each pair scores 100. The w takes all pairs into consideration, so that they can be interleaved, plus three-of-a-kind can be decomposed into three pairs, thus automagically scoring 300.

\D{4}
10¶

If there were no matches then you still win!

\d+\D*
*

Convert the values to unary and take the sum.

_{100}

Integer divide the sum by 100 and convert back to decimal.
1

C (gcc), 92 84 82 81 79 78 bytes

-1 by x+=(..!=..) -5 by returning via assignment, -4 thanks to Jonathan Allan by replacing != with <, which saves bytes elsewhere, -1 by rearranging the ternary.

From @ceilingcat: -2 by declaring i and x outside the function, -1 by setting x=i and decrementing x instead.

i,x;f(c,a)int*a;{for(i=x=16;i--;)x-=a[i/4]>=a[i%4];c=x?x-6?6-x:c>89:7+(c>22);}

Another port of my Zsh answer. I'm unfamiliar with C golfing, there's probably another trick somewhere in here to reduce it further. 92 84 82 81 79 Try it online!


1
Save 4 using less than in place of not equal: x+=a[i/4]<a[i%4];c=x?(x-6?6-x:c>89):7+(c>22);
Jonathan Allan

1

05AB1E, 20 19 18 bytes

D¢<OR;т*777T)Åm+т÷

Port of @JonathanAllan's Jelly answer, so make sure to upvote him!!
-2 bytes thanks to @Grimy.

Takes the list of icons as first input (being [1,2,3,4,5]), and the amount of coins as second input.

Try it online or verify all test cases. (The test suite uses T‚à+ instead of TMI+, which is an equal bytes alternative.)

Explanation:

D          # Duplicate the first (implicit) input-list
 ¢         # Count the amount of occurrences in itself
 <         # Decrease each count by 1
  O        # Sum these
  R        # Reverse it
   ;       # Halve it
   т*      # Multiply by 100
    777     # Push 777
      T    # Push 10
      )    # Wrap all three values into a list
       Åm   # Get the median of these three values
        +  # Add the second (implicit) input to it
        т÷ # And integer-divide it by 100
          # (after which the result is output implicitly)

@Grimy Ah, of course. Thanks! I suggested the same golf in the Jelly answer (crediting you of course). :)
Kevin Cruijssen

1
Also, 777‚ßTMI can be 777T)Åm.
Grimmy

Cheaty 17 (takes the coin count as a float, which i'm pretty sure is not allowed)
Grimmy

@Grimy So 0.90 is 90 coins in that case? Since the coin input is guaranteed to be in the range [0,99], you could ask OP whether he'd allow it or not.
Kevin Cruijssen

Yup, 0.90 means 90 coins. I asked the OP about it. In any case, here's another non-cheaty 18.
Grimmy


1

Charcoal, 30 bytes

≔⊘ΣEη№ηιηI⌊⁺∕θ¹⁰⁰∨⁻η∕²∨›⁸η⁹∕¹χ

Try it online! Link is to verbose version of code. Takes input as the number of coins and an array of any Python comparable values as icons. Explanation:

≔⊘ΣEη№ηιη

Shamelessly steal @GammaFunction's trick of computing half the sum of counts.

⁻η∕²∨›⁸η⁹

Subtract 2 from the sum, thus resulting in the values 0, 1, 2, 3 appropriately, but for 4-of-a-kind, divide the 2 by 9 first, resulting in 7.777....

∨...∕¹χ

But if the result is 0, then there were no matches, so replace it with 0.1 instead. (Using a literal doesn't help me here because I would need a separator.)

I⌊⁺∕θ¹⁰⁰...

Divide the initial coins by 100 and add on the winnings, then floor the result and cast to string for implicit output.


1

Pyth, 32 bytes

AQ-@[+K2/G90J/sm/HdH2+9>G22)/J3K

Try it online!

Inspired by GammaFunction's solution. Takes input as [coins, [icons]].

AQ                # Q is the input. Set G := Q[0], H := Q[1]
  [           )   # Construct a list from the following entries:
   +K2/G90           # [0] (K:=2) + G/90 (/ is integer division)
      J          # [1] J:=
       s         #    reduce on + (
        m  H       #     map entries of H as d on (
        /Hd       #      number of occurences of d in H ) )
       /   2      #                        / 2
           +9>G22   # [2] 9 + (G > 22)
  @            /J3 # Take element at position J/3
 -              K # Subtract K (=2)

1

PowerShell, 94 bytes

param($n,$l)$r=@{2=100;3=300;4=777}[($l|group|% c*t)]|?{$_;$n+=$_}
+(($n+10*!$r)-replace'..$')

Try it online!

Unrolled:

param($nowCoins,$values)
$groupCounts=$values|group|% count
$rewardedCoins=@{2=100;3=300;4=777}[$groupCounts]|?{
  $_             # output matched only
  $nowCoins+=$_        # and accumulate
}
$nowCoins+=10*!$rewardedCoins  # add 10 coins if no rewarded conis
+($nowCoins-replace'..$')    # truncate last two digits

1

PowerShell, 114 107 bytes

-7 bytes thanks to mazzy

param($n,$l)((((0,.1,1)[+($x=($l|group|% c*t|sort))[2]],2,3)[$x[1]-1],7.77)[$x[0]-eq4]+".$n")-replace'\..*'

Try it online!

A big ol' PowerShell-flavored ternary operation built upon grouping and sorting the counts of the input list. The sort is needed because we leverage the fact that the grouped list gets shorter the more repeats there are. In fact, here's all the possible values:

(1,1,1,1)
(1,1,2)
(2,2)
(1,3)
(4)

Truncating to an int is still expensive.

Unrolled:

param($n,$l)
$x=$l|group|% c*t|sort
(((           #Start building a list...
  (0,.1,1)[+$x[2]],   #where spot 0 holds dummy data or handles no match and 1 pair
  2,3)[$x[1]-1],    #Overwrite the dummy data with 2-pair or 3-o-k
  7.77)[$x[0]-eq4]   #OR ignore all that and use spot 1 because it's a 4-o-k
  +".$n"        #Use that value and add CoinCnt via int-to-string-to-decimal
)-replace'\..*'     #Snip off the decimal part

1
is an empty string allowed instead 0? Try it online!
mazzy

1
another variant Try it online!
mazzy


1

R, 102, 91, 81 bytes

f=function(b,v,s=table(v))(477*any(s>3)+b+10*all(s<2))%/%100+sum(s==2)+3*any(s>2)

Managed to drop 11 bytes (and fix a bug) thanks to @Giuseppe. Managed a further 10 inspired by by @Giuseppe's /10 idea.

Ungolfed

f=function(b,v){
 s = table(v)     #included in fn inputs
 a = b+10*all(s<2)   #covers all different case
 a = a+477*any(s>3)  #Covers 4 of a kind
 d = sum(s==2)+3*any(s>2) #covers 1 and 2 pair, 3 of a kind.
 a%/%100+d     #sum appropriate values
}

Try it online!


1
This doesn't seem to pass the last test case
Giuseppe

1
but if you can figure out why that is, you can remove the as.factor() and the f= to get it to 88 bytes.
Giuseppe

Ah -- good catch, I seem to have done my math wrong. And top tip on table -- i'm not as familiar with it as I ought to be -- I started with summary(as.factor(v)). I prefer to leave the f=. I don't feel like the code is complete without it, but I realize thats a style choice.
user5957401

If you say so. This is 87 bytes, including the f=; feel free to put a TIO link into you answer :-)
Giuseppe

I like the split out. As I was toying with it, I figured out that sum(s==2) helps a lot. But it required re-writing everything else, and the /10 no longer saved space (I don't think)
user5957401

0

8051 Assembly (compiles to 158 bytes)

This is a VEEEEEEEEEERRY naive approch, this is yet untested and ungolfed but im pretty confident that works. Things to consider are:

1) the 8051 is an accumulator machine ie. it needs mov instructions that other architectures may not need at all.

2) the 8051 is an 8bit machine therefor there has to be done some trickery for the numbers >255 which makes for more code and is therefor a disadvantage of the platform over the others.

CSEG AT 0000H

coinStackOnes equ 0xf3
coinStackTens equ 0xf4
coinStackHundreds equ 0xf5 ; leave one byte as guard so that if that gets corrupted it doesnt really matter

values1 equ 0xf7
values2 equ 0xf8
values3 equ 0xf9
values4 equ 0xfa

numOfFlowers equ 0xfb
numOfLeaf equ 0xfc
numOfBell equ 0xfd
numOfCherry equ 0xfe
numOfBoomerang equ 0xff

flower equ 1
leaf equ 2 
bell equ 3
cherry equ 4
boomerang equ 5

numOfHeartsReceived equ 0xf1

mov r1, #4
mov r0, numOfFlowers
clearNumOfRegs: mov @r0, #0d
    inc r0
    djnz r1, clearNumOfRegs
;if you reach this all numOfXXXX registers are zeroed

mov r0, #values1 
mov r1, #flower

mov a, #6 ; innercounter
mov b, #5 ; outercounter
checkfornextpossibleitem:  mov r2, a; backup countervar
        mov a, @r0 ; store given value in a
        xrl a, @r1 ; xor a with item
        jnz nextItem ; if value!=item -> nextitem
        mov a, #numOfFlowers ;if you end up here a=0 (ie value == item) --> generate addr for numOfReg <-- load a with addr for numOfFlowers
        add a, r1 ; since items are only numbers you can add the item to get the addr for numOfReg a=addr(numOfReg)
        xch a, r1 ; change the item with the addr as r1 is indirect register
        inc @r1 ; increment numOfRegister
        xch a, r1; r1 = item
        ;next item       
        nextItem:  inc r1 ; increment item
            mov a, r2 ; restore counter
            dec a; decrement counter
            cjne a, #0, checkfornextpossibleitem 
            ;if you reach this you have successfully tested one value against all items and therefor the next value must be tested
            mov a, #6; reset the innercounter
            dec b; decrement the outercounter
            inc r0; increment the register that points to the value-under-test
            xch a,b; cjne works with a but not with b therefor exchange them
            cjne a, #0, here ; do the comparison; if you dont jump here you have tested all values 
            jmp howManyPairsDoIHave; if you didnt jump above you have the now the number of flowers and so on
            here:  xch a,b ; and change back
              jmp checkfornextpossibleitem ; check the next value
howManyPairsDoIHave:  mov r0,#0; store numOfPairsHere initialize with zeros
      mov r1, numOfFlowers; 
      mov b, #6; use as counter to know when you went through all numOfRegisters
analyseNumOfRegister:  mov a, @r1 ; load the numOfregister for some math
      xrl a, #2; a will contain zero if numOfXXX = 2
      jnz numOfXXXWasNot2; if you do not jump here you have 2 XXX therefor 
      inc r0; increment the number of pairs
      jmp nextNumOfRegister; continiue with the next one
      numOfXXXWasNot2:  mov a, @r1; restore the number of XXX and try the next magic value
            xrl a, #3; will contain zero if you have a three of a kind           
            jnz no3XXX; if you dont jump here however you have a three of a kind
            jz add300Coins
            no3XXX:   mov a, @r1; restore number of XXX
                xrl a, #4; a will contain zero if 4 of a kind
                jnz nextNumOfRegister; if you numOfXXX!=4 you can only continiue trying to find something in the next numof register
                jz add777Coins; if you didnt jump above how ever you will have to add the 777 coins as you detected a 4 of a kind
nextNumOfRegister: inc r0; move pointer to the next numofregister
      djnz b, analyseNumOfRegister; if you havent already analysed all numofregisters then continue
      ; if you have however you end up here so you will have to take a look at the numOfPairs
      cjne r0, #1, tryIf2Pairs; test if you have 1 pair if not try if you have 2
      jmp add100Coins; if you have 1 pair however add the 100 coins
      tryIf2Pairs:  cjne r0, #2, youMustHave0Pairs; test if you have 2 pairs if not you can be sure to have 0 of them
          jmp add200Coins; if you have 2 pairs however add them
youMustHave0Pairs: ; add 10 coins
      inc coinStackTens
      mov a, coinStackTens
      cjne a, #10d, howManyHearts ; if your tens digit isnt outta range continue with the calculation of the number of hearts
      inc coinStackHundreds; if it is outta range do correct that
      mov coinStackTens, #0
      jmp howManyHearts;
add100Coins:  inc coinStackHundreds; here the digit can not possibly have an invalid value...
    jmp howManyHearts
add200Coins:  mov a, coinStackHundreds
    add a, #2
    mov coinStackHundreds, a
    jmp howManyHearts ; also here no invalid values possible
add300Coins:  mov a, coinStackHundreds
    add a, #3
    mov coinStackHundreds, a
    jmp howManyHearts ; same again
add777Coins:  mov r0, #coinStackOnes
    mov r2, #3
add7:    mov a, r0
    mov r1, a
    mov a, @r0
    add a, #7
    mov b, a; b contains the possibly invalid version of the ones digit   
    da a; if you have an invalid value its lower nibble gets corrected this way
    anl a, 0x0f; and the higher one gets corrected this way
    xch a,b; a and b must be swapped in order to make subb work ie b contains now the corrected value and a has the maybe faulty value
    subb a,b; returns zero if all the corrections had no effect therefor the next digit can be increased by 7
    jz nextDigit
    inc r1
    inc @r1
    nextDigit: inc r0
        djnz r2, add7;

howManyHearts: mov numOfHeartsReceived, coinStackHundreds
loop_forever:  sjmp loop_forever
    END
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.