กำลังมองหาโปรแกรมในกระดานเกรงกลัวขนาดใหญ่


25

อักขระแต่ละตัวในข้อความขนาด 64 x 64 บล็อกนี้ถูกเลือกแบบสุ่มและสม่ำเสมอจากอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้ 95 ตัว

/rq$:Zy5*g'$DeGXX2o8y "{@Cg:FR9qih}xh >5$DsF1Fs5Ao~smFp;.RJbV )U
c4\(|Sx*V$10G9xO:NjHKasem%,\9[pPm@&kTaN~HC[;9`lgqlAH(7dt0a-5}LJ[
&sifw9V-.PLRoD~F'dJYA^Q)L#h>$9h!B4b&ceKp8~HndzDm#1/ySydrf5T8[Y%4
U9>HLQ74Qf[^V9tpWrKFcFxZJ::4?z/o]3u,V[B&hB9lFYA0:rW#yql5z9.d*D}U
:M2*O9'7_HMGw_=%@hR>O+(@Dr6MIt(=/{-{4lia0Vmws32wr(fnTmT%HSo&7!uz
\KZWG&KnXh+6E+Q>%pV(<Bnm-d+p~y~]Ta"aw9)]0A_AHz\tP3&}1R^/yPPSgN?8
".7|Uj)S7-k[`yeLO~P2a?z3wiS(R-\k'?z(pVm;;D^k/q84?&7:,E*9$UQ"UbBJ
ME]&*R ,*7PDF4Tw*-;De{YeP_al.CJcJX`@V_y+>^<h{L[^Y"!RxjN^lyA_/Y=(
#C>Zo#Sl;UUD5ChIj'L@rkELk%S*]a$87j\\n;}796m/\NPL>8d-T-hR!7ftw ?A
tV5"E309bAv$jhE6\'8f?VGlBb?z#V;F((3'|}$tfpiNB>"*mxc,X1s:/%x*JQAL
rxYXUJsd?X}^yc|'16539vd=psU'>|y/!$-TRamKcJk^2-aD35h7CcaRNue"8#{;
@yUq?*(72I8@I)So+]RwtKy:mLhjG/f#:U<TXml<PtX*+,ngfZt75-q*gSsyI2tS
|*M*;yz6u2(LZ>W`bth-7G~>|dh'pm}]@"#Oq9%o\W)b,gh%b1O]4F:EGb7ERI=@
ehMo69slKw=S@<j*Q4sfd\1')#)V&yaPF%%ZG6VK\_-$Cab,nrlW"O(<tu&xU=I&
|[g4k2L;FD)=yX0SsE-|vI(mDOccuU(+m\wxgrJxi8ZP[uD)L.!K@]%@q`!pk8Yx
?PZaS3;x,7nK~IHlrCGy~xq:@K/CJ1J^oeac&Tv?6[H>>0lu?(/bh@6J^@S?IY-|
@tdN$K=Ci2;_0Du;L2OO'en|]<_`nX5p3Bes9`8{}fRCV$X&aoQGYS'$j%r<2709
UwETsAo^d!aUZ0vN5,Yq\n%JAIm}%O88FAJK^Jt&=jM\Q1^+^|X8\._"l%hlF+yH
+c^FBFxTGz|f|#kElQs)mS64-3Z\An]|[rQo"OQ+ IP"ARdJ}/OYFQF_/{B 73mU
UPvxNByN[2TT,XgRZ_LwolUVWuR)DjYI7j#mmA8m?&Y}}[_h8@Y-R*,#=1\D*&@*
ePW.w{@z3moe3Vztd,>?*~ZQUvn8$+xw$$f92D*kPZ":;lcTr3m&{*?j$FgZK|cU
IAd'0C{<4b}NuhX1B#gmk'oF4+(@fzP^T?hF/#]g^y rb5][)X-d4Q't~1]HE"tZ
p2Z,%H0$EWF/%|UQm?&]E~=v;9YwxrSs%}df`[ `SfXMJWt86UY1duGAAKkFSrH!
oUyB[soS!N%XYwX]%n K^}CcTE?~.,8`C&l)Jjjp5|z))!o/ "G)sj,{OETsi:KE
4E,':a=,T~YlxdF^<\$fE|f:_-RG}7=m%g\-9a*X]`n<P$D+q7O`+$P&!\"NUs7n
hL@0s 7i^Xp\._4$lZIB9Ql AXX_00K=<hp%55KSO6yWH~cGe%|(p_WzlhPUbH{?
o5b4pi(,]&&jB\hGa:\DQbrYc,n|,b)_E{n~i~+JSxn?%/qJVm|B 8"Jf||L.|M-
 KRxH;T^Z7%ZufyO=nI;[v1\8ZTg\_)ect4DvMTvqtoo(;b~J&'~E2TTD!w1BvGv
Q+1sv>q%1$BaCm%(\%uGH*]emoFwejkhb$gKm=DVG#&:p'";s)&MY30q_cG=.CKJ
q,aWTi|^w2wg3<G_y<n+^Xq2ymHFs#7z[x0l'Lz6N>Mpo?=hAd&58HVMhsh(kQH5
&kSivkn`,KON9xb:$M[L15!D6W?\ASWc#}V#2U;qxKhtil73,!iuG~(lr[tPJQ6w
IZ)0Vp{kEUID:vgwmTMQ#Y]NdX6{'/3bI2x9k 4[>j)&Q0U,t,iA#A%4929o6+n_
SQe/!KubbuXthMe&2\%:'Z`,aaA)V&(v+]0^v-_@*Qg!^K!pCo"@e/|3}.3q^R||
6hF>/jd>(=il~2$KY.^x~K_H)J8Fi)'LOcUr4xJir^v0,c fIsoT<|7K}Bls|36z
MQ|-w=bp)_EY>YtGcW)!@/|Lc:I_<]x.~[|QSgJY1ZX9^e`ojAR6U#zt9!,44}>#
EJzH \gwosC>Z*)H!]1BPaIEYGyk{c0zv{d\#px2@#'-T{{.Qxknxv}"x3#K]w>;
<X(\bNnY_6*7Yu7_3a+wInwt vh=1eBgz>7Bnhs!<t.T#&V{+?p+{.RTN:xz>|,E
$upN*[F4A`~ZDMDt{.&2z+LZ7bcfeJfF9Uy3xX]ZzQ1FvB.U4S!hm$LYCp: wF7h
 47-+lY$"}AExXQ@?!/6}biptH=6N-6&8-T\C8{`i56e'%cimv,0QKYTx) "nkFJ
C:Enw=Q%6J;t6wS+2O,b0v'"OK6GMbr);y#-H86>pCE6wjdk*rR*=reWo57^2TFH
::Nq,t9_S">\o^NZzh|U\^qyh-yt0nvMs%'6\;$%(91gTC=&1q]q-*u*so KrXsE
-Sz>q]l86[OO@\5W<'\XDc,%/=0sV0&1'Etty%f ~,c45IIqy=no.DY{8\?fa<9{
6%3TP:i^q.JzU217CADu}iAzWT""E\{IEMbGDKZB6s*LmlM0|<WA8CP7sR}f?WSL
S`T} 7Tn9!h8P\W 8J\#Mg\o;Qwt&4\UYKf{)O3G&B]sK.bw1!?7=:h$IIOIakD<
H/O5v`ld*35MSsydSQoiAnJ*\!^?'_=6E?c> PtM!rw5y{ZT2xSco){3_?j|wtJp
CT1!e~k8aNgw)LE:}oX4R*<u]TB%\IN8YoMK'bV%L2H{L3'c/|xoTY^&&WPKSyo<
cXma$Rfjj^':^a\?$UOo48]791Wywj7aH1\iP|\l=sjjbjqZB2)-apvjV@q47Spw
OP[kT<l@cKB="n;VC#6a*InmS~$TN{= j)r>S] uH9:E-}y>.Ygc'll$5Y$j]AYt
jB="iGo7[qY~A*nv.\51[<]):^[iZs4s-D_bC'OfM%lHlz;MoxY$Ku]NCt72PYMB
_(myN5'%] C!7FPoGX7+*,Yptuaz;Q6W,;R|U1XEhgq21R7<ncnDB<D_);j.:r0r
Q6!k|Dq`!Jz7l="*n?w@f|h=PA_A)n._ii:s~'n~XsD}?JRIkC9AW^piUfBTU,ui
nf+yZ`7P-(@{>s:{Vz'N 7qB&+UZbm4'0]D~HZNJq.w</3 \cL)WRDP(y]w~L4N/
!!lA+NK[+9#-iwx`PE53D.K2]]#M.Rm$^Cc'|!@cX6{yCg8K0|>E_jyup|+'=#c%
Ao5$B);DoQ#jg[7GbdE+o:R,T#@`;UnX}.?2z\RJ98Se*_.*e8mCUF}Vw1u13cy1
2s}1@?{0);Jo6(J@l>[M 0CkeO6{ExN7,%Kv1#[!** czaX)=;Q~D;z',fkq!1W<
% f(i#i`PQY!m7v#D:j5pyU]8:at2,k("BWZRI<WR??GQ$^1d[m,F(<e5CLv-m*B
CD)zVpa95WpJ K@&}yN\Q8I<%z/*_/bPsR5=0\Z=#mWZDAfA5[k|$Yks@Q;@h,s/
Np.$gTvz>T+"0|$Nw::%m$GFYxG{2akv$Eh8\4|eW'oJEffNzJ>UxU4>oITZMe/'
EMg$>kD|\ ^.W)Stzv/7z\^bdi]E@] U&-r8(B^?}$P56[?e~jE#_j)5=#~.yNP$
'mgF3EAhXB 55)\WXp*e+fD#^&SHGx++7VO[R7*b(Q+:jESt'K%m~d$Bv^/{7=zr
5oCZDp& ;*Y*G`L$C]Nm`|^:y2NKaO!)u/{hwm(VjS`<qKgNw7[+~0 <be'sWjTo
.3!sPGuFFZ@9.4u*ml)pLeEVJ~8A$mgz*d>ajbg1FIYrg6J`D0xJMXi`ghA1V$ju
*rJg/ o;6M7`(qTF.nO'4da,{ieM&NC9rg;nX*))*DK"DycYD66&6z/I@}y4@$<f
3S]~9g An{=Rj|y&A2Vh^F\3lb#N~8w0EMx<K$]z(eZS~zbmgeeV\i7,MY~zrc+;

งานของคุณในการท้าทายนี้ไม่ได้เป็นการเขียนรหัสของคุณเอง แต่เป็นการดึงรหัสจากบล็อกข้อความนี้ราวกับว่ามันเป็นตารางเกรงกลัวขนาดใหญ่และคุณกำลังมองหาโปรแกรมที่รันได้แทนคำ

การส่งด้วยโปรแกรมที่สร้างผลลัพธ์ที่แน่นอนที่สุดที่ยาวที่สุดชนะ

รายละเอียด

ปฏิบัติต่อข้อความ 64 x 64 ตารางเหมือนกับตาราง 64 Boggle ด้วยอักขระเพิ่มเติม สร้างสตริงที่เป็นโปรแกรมที่รันได้ในบางภาษาโดยเลือกตำแหน่งเริ่มต้นในตารางและย้ายหนึ่งขั้นตอนในแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงมุมซ้ำ ๆ (รวม 8 ทิศทาง) หลาย ๆ ครั้งตามที่คุณต้องการ คุณไม่สามารถใช้พื้นที่กริดเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง!

ตัวอย่างเช่น 4 บรรทัดเหล่านี้นำมาจากใกล้กึ่งกลางของบล็อกข้อความ:

EJzH \gwosC>Z*)H!]1BPaIEYGyk{c0zv{d\#px2@#'-T{{.Qxknxv}"x3#K]w>;
<X(\bNnY_6*7Yu7_3a+wInwt vh=1eBgz>7Bnhs!<t.T#&V{+?p+{.RTN:xz>|,E
$upN*[F4A`~ZDMDt{.&2z+LZ7bcfeJfF9Uy3xX]ZzQ1FvB.U4S!hm$LYCp: wF7h
 47-+lY$"}AExXQ@?!/6}biptH=6N-6&8-T\C8{`i56e'%cimv,0QKYTx) "nkFJ

เริ่มต้นด้วยpใกล้กับทางด้านขวาของบรรทัดที่สามผมสามารถย้ายไปโดยไปตามแนวทแยงลงและขวาแล้วไป"โดยไปขวาแล้วเพิ่มขึ้น 3 ครั้งกว่า zKและ Left 4 #3x"ครั้งกว่า ร่องรอยนี้ออกสตริงp " zK#3x"ซึ่งเมื่อใช้เป็นทับทิม" zK#3x"ผลโปรแกรม

เป้าหมายคือการหาโปรแกรมที่ก่อให้ยาวที่สุดจำกัดการส่งออก พิจารณาเฉพาะอักขระ ASCII ที่พิมพ์ได้เมื่อนับความยาวของเอาต์พุต (ซึ่งหมายความว่าแท็บและการขึ้นบรรทัดใหม่จะไม่ถูกนับ) แม้ว่าอาจมีอักขระอื่นอยู่ ตัวอย่าง Ruby สร้างเพียง 8 ตัวอักษร

นอกจากนี้ยัง ...

 • โปรแกรมอาจมีความยาว 1 ถึง 4096 ตัวอักษร
 • โปรแกรมอาจไม่มีแท็บบรรทัดใหม่หรือ ASCII ที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ (เนื่องจากไม่มีอยู่ในกริด)
 • โปรแกรมควรรันและออกโดยไม่มีข้อผิดพลาด
 • ไม่มีเวลาหรือความซับซ้อน จำกัด ตราบเท่าที่โปรแกรมจะมีในที่สุดก็ยุติกับการส่งออก จำกัด
 • เส้นตารางไม่วนซ้ำจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่าง

โปรดระบุว่าโปรแกรมของคุณจะปรากฏที่ใดในกริดเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ามีอยู่จริง


8
ทำไมเหลือ 4096 ตัวอักษร ... โอ้
John Dvorak

2
บางทีมันอาจจะน่าสนใจกว่านี้ถ้าโปรแกรมต้องแก้ปัญหากอล์ฟรหัสจริง แต่ถูกพรากไปจากตาราง
feersum

2
@DavidCarraher - หรือสำหรับภาษาที่ไม่ใช่กอล์ฟใด ๆ จริง ๆ ฉันพบตัวอย่างหนึ่งyesรายการ

1
TECO ไม่ใช่ภาษากอล์ฟ ... มันเป็นตัวแก้ไขเทป / ข้อความสืบมาจากปี 1960
feersum

1
ดูเหมือนว่าโปรแกรม perl ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็วในครั้งแรก ...
DGM

คำตอบ:


15

CJam, เกิน (81182737 ^ 2813292) ch (10604499373-1) ตัวอักษร

โอเคฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็แยกแยะทุกอย่างออก สนุกมากการได้โค๊ดโค้ดนั้นเหมือนกับการนำทางทุ่นระเบิด


ก่อนที่เราจะเริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่ง่ายกว่า ( ลองออนไลน์ ):

1 3{(\1\{(\5*\}h;\}h;

hเป็นลูป do-while ที่ปล่อยให้เงื่อนไขบนสแต็กและ{}เป็นบล็อคโค้ด บล็อกด้านในคือ:

(    Decrement
\    Swap top two of stack
5*    Push 5 and multiply
\    Swap back

สมมติว่าด้านบนของสแต็คเป็นและเราดำเนินการทำในขณะที่[1 10] {(\5*\}h;นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

[1 10] --decrement--> [1 9]  --swap--> [9 1]  --multiply--> [9 5^1] --swap--> [5^1 9]
    --decrement--> [5^1 8] --swap--> [8 5^1] --multiply--> [8 5^2] --swap--> [5^2 8]
    --decrement--> [5^2 7] --swap--> [7 5^2] --multiply--> [7 5^3] --swap--> [5^3 7]
    ...

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจนกระทั่งการลดลง 10 ครั้งไปจนถึง 0 และการวนซ้ำจะสิ้นสุดลง ณ จุดที่เราสิ้นสุด[5^10 0]ที่ด้านบนสุดของสแต็ก แล้วเราสามารถใช้จะปรากฏเป็นศูนย์ที่ออกจาก;[5^10]

ในคำอื่น ๆ ที่เราได้ดำเนินการเพียงแค่การยกกำลังที่มีผลในการ[1 x]{(\5*\}h;[5^x]

บล็อกด้านนอก{(\1\{(\5*\}h;\}h;คล้ายกัน แต่แทนที่จะ5*อยู่ตรงกลางเรามี "exponentiate base 5" วนซ้ำ ดังนั้นสำหรับตัวอย่างง่ายๆของเราเริ่มต้นด้วย[1 3]:

[1 3] -dec/swap-> [2 1]  -push 1-> [2 1 1]  -swap-> [2 1 1]  -5^-> [2 5]   -swap-> [5 2]
   -dec/swap-> [1 5]  -push 1-> [1 5 1]  -swap-> [1 1 5]  -5^-> [1 5^5]  -swap-> [5^5 1]
   -dec/swap-> [0 5^5] -push 1-> [0 5^5 1] -swap-> [0 1 5^5] -5^-> [0 5^5^5] -swap-> [5^5^5 0]

ด้านบนเป็นศูนย์ดังนั้นเราจึงหยุดลูปและป๊อปทิ้ง[5^5^5]ไว้ ในคำอื่น ๆ ที่เราได้สร้างขึ้นเพียง5^5^5หรือ5↑↑3ในสัญกรณ์ลูกศรขึ้นของ Knuth คุณสามารถสลับ 5 และ 3 สำหรับตัวเลขอื่น ๆ ได้ แต่ hyperexponentiation นั้นเร็วมากดังนั้นฉันไม่แนะนำให้เลือกอะไรที่ใหญ่เกินไป


ตอนนี้สำหรับของจริง:

1B);0D+9#{z(J Y=A*;\VC#UooJ87<W5^o\OO>;J6%_9=+NpXzH|>!p{Kdp(_E=XIK21^%^Z&&p\Y~!E<432|T|Z#00I0*boW)I^8227(*JEo*#09;*7XH+G^o9=pWdK>(2P-*I\6539K~>)#D@</CJ1(+^po\F"U$(jX?a"apV\|;}_V);;D00&phVA^^6pJP\<%o\8H>V1^+aoXY-Y&41-X)8/o!Jb;}"}:rM)<W?o:p'";h

(การติดตามเส้นทาง)

Anotated (อะไรที่ไม่มีโน้ตคือฟิลเลอร์):

1                      Push 1
B);
0D+9#                    Push 13^9 = 10604499373
{                      Start outer block
z
(                      Decrement
J Y=A*;
\                      Swap
VC#Uoo
J87<                    Push 1
W5^o
\                      Swap back
OO>;
J6%_9=+NpXzH|>!p
{                      Start inner block
Kdp
(                      Decrement
_E=XIK21^%^Z&&p
\                      Swap
Y~!E<432|T|Z#00I0*boW)I^8227(*JEo*#     Push 81182737^2813292, <output 3 chars>
09;
*                      Multiply by previous large number
7XH+G^o9=pWdK>(2P-*I\6539K~>)#D@</CJ1(+^po
\                      Swap back
F"U$(jX?a"apV\|;
}                      End inner block
_V);;
D00&p
h                      Perform inner do-while loop
VA^^6pJP\<%o                Pop top of stack by outputting
\                      Swap back
8H>V1^+aoXY-Y&41-X)8/o!Jb;
}                      End outer block
"}:rM)<W?o:p'";
h                      Perform outer do-while loop

โดยพื้นฐานแล้วมันก็เหมือนกับตัวอย่างง่ายๆเพียงแค่มีฟิลเลอร์จำนวนมากในขณะที่นำทางจากคำสั่งหนึ่งไปยังอีกในตาราง

แทนที่จะเป็น 5 และ 3 เรามี81182737^2813292และ10604499373ความหมายที่(81182737^2813292)↑↑10604499373ได้รับผลลัพธ์ในตอนท้าย (แน่นอนว่ามีเวลาและหน่วยความจำเพียงพอ!) โปรดทราบว่านี่เป็นเพียงขอบเขตที่ต่ำกว่า - มีงานพิมพ์อื่น ๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นเช่น 6 และ 3 งานพิมพ์มีความยาวมากกว่า 2 ล้านตัวอักษรแม้ว่าจะ6^6^6มีเพียง 36k หลัก

หากคุณต้องการลองเวอร์ชั่นเต็มสำหรับตัวคุณเองลองทดสอบด้วย:

1B);
3
{z(J Y=A*;\VC#UooJ87<W5^o\OO>;J6%_9=+NpXzH|>!p{Kdp(_E=XIK21^%^Z&&p\
5
09;*7XH+G^o9=pWdK>(2P-*I\6539K~>)#D@</CJ1(+^po\F"U$(jX?a"apV\|;}_V);;D00&phVA^^6pJP\<%o\8H>V1^+aoXY-Y&41-X)8/o!Jb;}"}:rM)<W?o:p'";h

แทนที่ 5 และ 3 ในบรรทัดที่สองและสี่ด้วยตัวเลขที่คุณเลือก โปรดทราบว่าการส่งออกจะมีตัวเลขพิเศษไม่กี่รอบหมายเลข hyperexponentiated สำคัญ (คือก่อนหน้า010และต่อท้าย0)


หมายเหตุสั้น ๆ เกี่ยวกับ CJam

คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ลองใช้การยกกำลัง inbuilt ของ CJam #แทนการวนลูป do-while ด้านใน น่าเสียดายที่หลังจากขุดผ่านแหล่งที่มาของ CJam ฉันได้เรียนรู้ว่าสำหรับการยกกำลังสูงฐานนั้นอาจเป็น BigInt (ความแม่นยำตามอำเภอใจ) แต่เลขชี้กำลังจะถูกแปลงเป็น int แบบ 32 บิตปกติ มีผลข้างเคียงที่น่าขบขัน แต่น่ารำคาญ:

2 2 31# #   -->  java.lang.ArithmeticException: Negative exponent (should be 2^2^31)
2 2 32# #   -->  1                         (should be 2^2^32)

นั่นหมายความว่าฉันไม่สามารถใช้การยกกำลังของ CJam เมื่อเลขชี้กำลังมีขนาดใหญ่เกินไปเนื่องจากเหตุผลล้น อย่างไรก็ตามการคูณจะแตกต่างกันเมื่อทวีคูณ BigInts สองผลลัพธ์ใน BigInt ใหม่ดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นแทน


4
ลบกฎนาทีแล้ว บ้าไปแล้ว!
งานอดิเรกของ Calvin

7

TECO ~ 2 ^ 31 * 13 ~ = 27.9 * 10 ^ 9

?^e=<\RZK%B"svbk7,.c2z\R!Z~|bS|VM!2=9%MEX'1UC>

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

แก้ไข: เปลี่ยนอักขระสองสามตัวเพราะฉันนำมาใช้ซ้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ส่วนนั้นอยู่ในความคิดเห็นดังนั้นจึงไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนัก

?ผลัดเอ็คโค่คำสั่งซึ่งผมใช้ในการสร้างมากที่สุดของการส่งออก จากนั้นตัวละคร\RZK%B"s'1UC>จะถูกพิมพ์เป็นวง %B"sเพิ่มหนึ่งไปยัง B แล้วทดสอบว่ามันน้อยกว่าศูนย์ ดังนั้นเงื่อนไขนี้ควรจะป้อนหลังจาก 2 ^ 31 รอบเมื่อมันล้นไปเป็นจำนวนลบ ภายในเงื่อนไขมีEXคำสั่งที่ออกจากโปรแกรม

ขณะนี้ฉันกำลังพยายามเรียกใช้ให้เสร็จสิ้นโดยมีเอาต์พุตที่ส่งตรงไปยังไฟล์


"ขณะนี้ฉันกำลังพยายามเรียกใช้งานจนเสร็จสิ้นด้วยเอาต์พุตที่ส่งตรงไปยังไฟล์" ฉันหวังว่าคุณจะมีพื้นที่ว่าง 27.9 GB (26 GiB) จากนั้น ...
John Dvorak

1
@JanDvorak ฉันมีพื้นที่ว่างมากกว่า 600 GB ... แต่มันกำลังดำเนินการช้ามากดูเหมือนว่าจะไม่ทำให้มันเป็นไปได้
feersum

-4

HQ9 + (17195 ตัวอักษร)

ที่มา:

9Q9

(เริ่มที่ 5: 4 แล้วลง)

เอาท์พุท:

ข้อความของเพลง "99 ขวดเบียร์" (8596 ตัวอักษร), สตริง9Q9(3 ตัวอักษร) และสำเนาอีกชุดของ "99 ขวดเบียร์" (8596 ตัวอักษร)

นี่เป็นคำตอบที่อ่อนแอมากและคุณไม่ควร upvote แต่ใครบางคนต้องโพสต์

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.