ย้อนกลับสตริงในขณะที่รักษาตัวพิมพ์ใหญ่ในที่เดียวกัน


28

เป้าหมายที่นี่คือการย้อนกลับสตริงด้วยการหมุนเพียงครั้งเดียว:
รักษาตัวพิมพ์ใหญ่ให้อยู่ในที่เดียวกัน

ตัวอย่างอินพุต 1: Hello, Midnightas
เอาต์พุตตัวอย่าง 1:SathginDim ,olleh

ตัวอย่างอินพุต 2: .Q
Exmaple เอาต์พุต 2:q.

กฎระเบียบ :

 • เอาต์พุตไปยัง STDOUT อินพุตจาก STDIN
 • ผู้ชนะจะถูกเลือกวันที่ 13 กรกฎาคมใน GMT + 3 12:00 (หนึ่งสัปดาห์)
 • อินพุตอาจประกอบด้วยสัญลักษณ์ ASCII เท่านั้นทำให้โปรแกรมที่ไม่ใช้การเข้ารหัสที่มีอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ได้ง่ายขึ้น
 • เครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ ที่สิ้นสุดในตำแหน่งที่มีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้องถูกละเว้น

นั่นคือมีหรือไม่มีการพิมพ์ออกมา? นั่นคือมีหรือไม่มีสตริง?

"เครื่องหมายวรรคตอนใด ๆ ที่ลงท้ายด้วยตำแหน่งที่มีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ต้องถูกละเว้น" ตัวอย่างที่สองไม่สอดคล้องกับกฎนี้หรือไม่
Stefano Sanfilippo

มันสอดคล้องกับกฎเพราะเครื่องหมายวรรคตอนไม่มีรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่

คำตอบ:


7

TCC - 4 bytes

<>ci

Try it online!

Explanation:

   - output is implicit in TCC
<>  - reverse string
 c - preserve capitalization
  i - get input

9
Did this work with a version of tcc.lua before the challenge was posted? Given that you've recently added commands to solve three other challenges, I assume it didn't. If your answer requires a version of the language that postdates the challenge, you must label it as non-competing in the header. I'll remove my downvote when you add the label or provide proof that your code worked in an earlier version.
Dennis

16

Python, 71 bytes

lambda s:''.join((z*2).title()[c.isupper()-1]for c,z in zip(s,s[::-1]))

Try it online

-3 bytes from Ruud, plus the inspiration for 2 more.

-4 more bytes from FryAmTheEggman


lambda s:''.join([z.lower(),z.upper()][c.isupper()]for c,z in zip(s,s[::-1])) is three bytes shorter
Arfie

1
@Ruud Thanks! Moving the function call to outside of the list selection saves 2 more!
Mego

2
(z*2).title()[c.isupper()-1] should work.
FryAmTheEggman

6
You could win another byte with ~c.isupper() instead of c.isupper()-1
Lulhum

This doesn't get input from stdin or output to stdout...
ArtOfWarfare

13

Python 2, 73 bytes

Since the rules specify the input is ascii:

lambda s:''.join([z.lower,z.upper]['@'<c<'[']()for c,z in zip(s,s[::-1]))

All the credit goes to @Mego though, but I had not the reputation to just comment on his answer.


Can you use the ascii value of '@' and '[' to gain 2 bytes?
aloisdg says Reinstate Monica

Unfortunately no, I'd have to use ord(c), integer and string comparison do not cope very well in Python
Lulhum

Pretty much what I got, but you were first +1
orlp

13

Perl, 31 + 2 (-lp) = 33 bytes

This solution is from @Ton Hospel (13 bytes shorter thant mine).

s%.%(lc$&gt$&?u:l)."c chop"%eeg

But you'll need l and p switches on. To run it :

perl -lpe 's%.%(lc$&gt$&?u:l)."c chop"%eeg'

5
Hello, and welcome to PPCG! This is great!
NoOneIsHere

Very nice indeed! I've never used-a autosplit, I feel I could have used this many times in the past! I need to remember that! I think you can save another byte using map...,... instead of map{...}... as you have $F at the start though! :)
Dom Hastings

Shorter code (31+2 bytes): perl -lpe 's%.%(lc$&gt$&?u:l)."c chop"%eeg
Ton Hospel

Notice that -a is implied by -F
Ton Hospel

@TonHospel wow, thank you very much and well done, that's some quite nice code! About -a (and -n) being implied by -F, I read it a while ago on perlrun, tried it, but it didn't work; but I tried it again now and it works fine so I'm guessing I did something wrong back then. Thanks.
Dada


8

Python, 66 bytes

f=lambda s,i=0:s[i:]and(s[~i]*2).title()[~('@'<s[i]<'[')]+f(s,i+1)

Recurses through the indices i, taking the character s[~i] from the back and the case of s[i] from the front. Being capital is checked as lying in the contiguous range @ABC...XYZ[. Credit to FryAmTheEggman from the (_*2).title() trick.5

JavaScript (ES6), 95 83 bytes

s=>[...t=s.toLowerCase()].reverse().map((c,i)=>s[i]==t[i]?c:c.toUpperCase()).join``

Edit: Saved a massive 12 bytes thanks to @edc65.


s=>r=[...l=s.toLowerCase()].reverse().map((c,i)=>s[i]!=l[i]?c.toUpperCase():c).join`` -10
edc65

@edc65 Thanks! (Note: the r= is unnecessary.)
Neil

5

Pyke, 11 10 9 bytes

_FQo@UhAl

Try it here!

_     -  reversed(input)
 F    - for i in ^
  o   -   o+=1
 Q @   -   input[^]
   Uh  -  ^.is_upper()+1
    Al -  [len, str.lower, str.upper, ...][^](i)
     - "".join(^)

It first gave me an error, then at the same time the correct answer. i.imgur.com/uTcH27F.png

That always happens, you can click disable warnings to turn that off.
Blue

Aha, okay. Sorry, I'm not good with Pyke

Might be because I'm the only guy using it
Blue

4

05AB1E, 19 16 15 13 bytes

Thanks to Emigna for saving a 3 bytes!

Probably gonna get beat by Jelly... Code:

Âuvy¹Nè.lil}?

Uses the CP-1252 encoding. Try it online!.


S.l_v¹lRNèyiu}? is 1 byte shorter
Emigna

@Emigna Wow thanks! That is very clever.
Adnan

Âuvy¹Nè.lilë}? is 14. Just happy I can help you for once :)
Emigna

@Emigna That is amazing! Very nice use of bifurcate :).
Adnan

Ruvy¹Nè.lil}? actually. I didn't use the bifurcation and forgot to remove the else. So 13.
Emigna

4

MATL, 13 bytes

PktGtk<)Xk5M(

Try it online!

Pk   % Implicit inpput. Flip, lowercase
t    % Duplicate
Gtk<  % Logical index of uppercase letters in the input string
)    % Get letters at those positions in the flipped string
Xk   % Make them uppercase
5M(   % Assign them to the indicated positions. Implicit display


3

Brachylog, 28 bytes

@lr:?z:1ac.
h@u.,@A@um~t?|h.

Explanation

 • Main Predicate:

  @lr         Reverse the lowercase version of the Input
    :?z       Zip that reversed string with the Input
     :1a      Apply predicate 1 to each couple [char i of reverse, char i of Input]
       c.     Output is the concatenation of the result
  
 • Predicate 1:

  h@u.,        Output is the uppercase version of the first char of Input
     @A@um~t?    The second char of Input is an uppercase letter
         |   Or
         h.  Output is the first char of Input
  

3

TSQL, 175 bytes

Golfed:

DECLARE @ varchar(99)='Hello, Midnightas'

,@o varchar(99)='',@i INT=0WHILE @i<LEN(@)SELECT
@i+=1,@o+=IIF(ascii(x)=ascii(lower(x)),lower(y),upper(y))FROM(SELECT
SUBSTRING(@,@i+1,1)x,SUBSTRING(@,len(@)-@i,1)y)z
PRINT @o

Ungolfed

DECLARE @ varchar(99)='Hello, Midnightas'

,@o varchar(99)=''
,@i INT=0

WHILE @i<LEN(@)
 SELECT @i+=1,@o+=IIF(ascii(x)=ascii(lower(x)),lower(y),upper(y))
 FROM
  (SELECT SUBSTRING(@,@i+1,1)x,SUBSTRING(@,len(@)-@i,1)y)z

PRINT @o

Fiddle


hardcoding the input ?
cat

@cat that is the only way. In sql, there is no STDIN or input command. If you look at stackoverflow that is how all the questions are solved - you can also look at my other answers on codegolf
t-clausen.dk

Oh, yeah, I definitely remember having this conversation wih a SQL user before (you, maybe). That's weird, but should be fine.
cat

1
@cat we have not had this conversation before, but you did help me with a byte count earlier
t-clausen.dk

3

Actually, 25 bytes

;`úíuY"ùû"E£`M@ùRZ`i@ƒ`MΣ

Try it online!

Explanation:

;`úíuY"ùû"E£`M@ùRZ`i@ƒ`MΣ
;             create a copy of the input
 `úíuY"ùû"E£`M       for each character in input:
 úíuY            0-based index in lowercase English letters, or -1 if not found, increment, boolean negate (1 if uppercase else 0)
   "ùû"E£         `û` if the character is lowercase else `ù` (str.lower vs str.upper)
       @ùRZ     make the other copy of the input lowercase, reverse it, and zip it with the map result
         `i@ƒ`M  for each (string, function) pair:
          i@ƒ    flatten, swap, apply (apply the function to the string)
            Σ concatenate the strings

3

Haskell, 83 80 75 71 bytes

The most straightforward way I could think of.

import Data.Char
f a|isUpper a=toUpper|1>0=toLower
zipWith f<*>reverse

If you swap the parameters of (#), k can be rewritten in point-free style: k=reverse>>=zipWith(#), that saves a couple bytes :)
Flonk

The second line can be point-free in b as f a|isUpper a=toUpper|1>0=toLower, though this conflicts with Flonk's improvement.
xnor

You can use xnor's version of f and rewrite Flonk's k to zipWith f<*>reverse.
nimi

Don’t you need to eliminate the parameter s?
Lynn

Yes, and you're also allowed to cut the k=.
xnor

3

PowerShell, 154, 152, 99, 86 bytes

Thank you @TimmyD for saving me a whopping 47 bytes (I also saved an additional 6)

Thank you @TessellatingHeckler for saving an additional 13 bytes.

Latest:

param($a)-join($a[$a.length..0]|%{("$_".ToLower(),"$_".ToUpper())[$a[$i++]-in65..90]})

Original:

param($a);$x=0;(($a[-1..-$a.length])|%{$_=$_.tostring().tolower();if([regex]::matches($a,"[A-Z]").index-contains$x){$_.toupper()}else{$_};$x++})-join''

Normal formatting:

Latest (looks best as two lines in my opinion):

param($a)
-join($a[$a.length..0] | %{("$_".ToLower(), "$_".ToUpper())[$a[$i++] -in 65..90]})

Explanation:

param($a)-join($a[$a.length..0]|%{("$_".ToLower(),"$_".ToUpper())[$a[$i++]-in65..90]})
param($a)
# Sets the first passed parameter to variable $a
     -join(                                   )
# Converts a char array to a string
        $a[$a.length..0]
# Reverses $a as a char array
                |%{                         }
# Shorthand pipe to foreach loop
                 ("$_".ToLower(),"$_".ToUpper())
# Creates an array of the looped char in lower and upper cases
                                 [$a[$i++]-in65..90]
# Resolves to 1 if the current index of $a is upper, which would output "$_".ToUpper() which is index 1 of the previous array

Original:

param($a)
$x = 0
(($a[-1..-$a.length]) | %{
  $_ = $_.tostring().tolower()
  if([regex]::matches($a,"[A-Z]").index -contains $x){
      $_.toupper()
    }else{
      $_
    }
    $x++
  }
) -join ''

First time poster here, was motivated because I rarely see PowerShell, but at 154 152 bytes on this one... I can see why! Any suggestions appreciated.

I have learned that I must completely change my way of thinking to golf in code and its fun!


Hello, and welcome to PPCG! This is great!
NoOneIsHere

Welcome to PPCG! Nice to see another PowerShell user around here. You can cut out quite a bit by replacing the .tostring() with quotes, and by using ASCII integer manipulation rather than regex. Try the following, for 105 bytes -- param($a)-join($a[$a.length..0]|%{if(($x=$a[$i++])-le90-and$x-ge65){"$_".ToUpper()}else{"$_".ToLower()}}).
AdmBorkBork

Brilliant! We can make that even shorter by using a range instead of -le and -ge: param($a)-join($a[$a.length..0]|%{if(65..90-contains$a[$i++]){"$_".ToUpper()}else{"$_".ToLower()}})
ThePoShWolf

X-inY is shorter than Y-containsX, and you can change your if for the fake ternary operator to get 86 bytes - param($a)-join($a[$a.length..0]|%{("$_".ToLower(),"$_".ToUpper())[$a[$i++]-in65..90]})
TessellatingHeckler

Man, I feel like I've missed out on a lot of tricks having never code golfed before. Its almost like learning to code all over again!
ThePoShWolf

2

Dyalog APL, 12 bytes

⌽f¨⍨⊢≠f←819⌶

819⌶ is the case folding function

f← because its name is long, we assign it to f

⊢≠f Boolean where text differs from lower-cased text

f¨⍨ use that (1 means uppercase, 0 means lowercase) to fold each letter...

... of the reversed text

Handles non-ASCII according to the Unicode Consortium's rules.
2

Jolf, 21 bytes

Try it here!

Μid?&γ._pXiS=pxHHpxγγ

Explanation

Μid?&γ._pXiS=pxHHpxγγ
Μid          (Μ)ap (i)nput with (d)is fucntion:
  ?    =pxHH   (H is current element) if H = lowercase(H)
  &γ._pXiS     and set γ to the uppercase entity in the reversed string
         pxγ lowercase γ
          γ else, return γ

(d)is function... Sacrifice spelling for the sake of golf!
Steven H.


2

C#, 86 85 bytes

s=>string.Concat(s.Reverse().Select((c,i)=>s[i]>96?char.ToLower(c):char.ToUpper(c)));

A C# lambda where the input and the output is a string. You can try it on .NetFiddle.


I am struggling to understand why I cant achieve to convert char.ToLower(c) to c+32. I hope to fix it!

12 bytes saved thanks to @PeterTaylor (c|32 to add 32 to the ascii value of c and c&~32 to substract 32). The result would be 72 bytes (but can fail on non alpha char).

s=>string.Join("",s.Reverse().Select((c,i)=>(char)(s[i]>96?c|32:c&~32)));

1
It would be c|32 instead of c+32, but it won't work with non-alpha characters.
Peter Taylor

@PeterTaylor It works great! Thank you!
aloisdg says Reinstate Monica

1

PHP, 128 bytes

$s=$argv[1];$l=strrev($s);for($i=0;$i<strlen($s);++$i){echo(strtolower($s[$i])!==$s[$i]?strtoupper($l[$i]):strtolower($l[$i]));}

I may attempt to optimize this further but I'll just leave it as is for now.1

VIM, 46 bytes

It'd be three bytes g~G if we didn't need to read from stdin or write to stdout, but oh well...

vim -es '+normal! g~G' '+%print|q!' /dev/stdin

To test this, run

echo "testString" | vim -es '+normal! g~G' '+%print|q!' /dev/stdin

This is my first submission on here, not sure if this kind of submission is acceptable.


Nice, I love golfing in vim! However, this program doesn't actually reverse the string, it just toggles the capitalization. You can reverse the string with :se ri<cr>C<C-r>" but then you'll have to figure how to capitalize the right letters.
DJMcMayhem

@DrGreenEggsandIronMan Oh man I completely missed that! Back to the drawing board!
DoYouEvenCodeBro

1

Javascript (using external library) (224 bytes)

(s)=>{t=_.From(s);var cnt=t.Count();var caps=t.Select(x=>{return x.toUpperCase()===x&&x.toLowerCase()!==x}).ToArray(),i=-1;return t.AggregateRight((a,b)=>{i++;var c=caps[i];return c?a+b.toUpperCase():a+b.toLowerCase()},"");}

Disclaimer: Using a library I wrote to bring C#'s LINQ to Javascript

Image 1


Calling out the person who downvoted this without an explanation. Any reason for that?
applejacks01

It's likely that they wanted you to count the library as well, although using an external library is fully within the boundaries of standard policy.
Addison Crump

1
I'm not downvoter, but If you are using an external library, at least mention the name in your answer, and for an obscure library, please provide a link to the repository.
n̴̖̋h̷͉̃a̷̭̿h̸̡̅ẗ̵̨́d̷̰̀ĥ̷̳

1

Sed, 113 + 1 = 114 bytes

Why? Because it's fun to use the wrong tool to do things :P

Usage: Run sed -rf file, enter text and press Ctrl + D (send EOF).

Golfed:

s/[A-Z]/\a\l&/g;s/^.*$/\f&\v/;:x;s/\f\a/\a\f/;s/\a\v/\v\a/;s/\f(.)(.*)(.)\v/\3\f\2\v\1/;tx;s/\f|\v//g;s/\a./\U&/g

Ungolfed:

s/[A-Z]/\a\l&/g #Prepend all upper-case letters with a 
        #BEL ASCII character and make them lowercase
s/^.*$/\f&\v/  #Wrap text between a from feed (\f) and a vertical tab (\v)
        #These are used as markers

:x #Define a label named x

s/\f\a/\a\f/;s/\a\v/\v\a/ #Move BEL characters outside of the boundary, so they're not moved later
s/\f(.)(.*)(.)\v/\3\2\1/ #This part does the switching itself
             #It grabs a character preceded by a form feed and another 
             #one followed by a vertical tab and swaps them, while keeping the text in-between
             #and replaces the marker \f and \v

tx       #Conditional jump (t) to label x
        #Jumps to the label x if the last substitution (s command) was successful 
s/\f|\v//g   #Delete markers
s/\a(.)/\u\1/g #Make letters preceded by a BEL upper-case

1

Java 7, 221 217 180 bytes

void c(char[]s){int x=0,y=s.length-1;for(char t;x<y;s[x]=s(t,s[y]),s[y]=s(s[y],t),x++,y--)t=s[x];}char s(char a,char b){return(char)(64<a&a<91?96<b&b<123?b-32:b:64<b&b<91?b+32:b);}

Loads of bytes saved thanks to @LeakuNun's approach.

Ungolfed & test cases:

Try it here.

class Main{
 void c(char[] s){
  int x = 0,
    y = s.length-1;
  for(char t; x < y; s[x] = s(t, s[y]),
            s[y] = s(s[y], t),
            x++,
            y--){
    t = s[x];
  }
 }

 char s(char a, char b){
  return (char)(64 < a & a < 91
          ? 96 < b & b < 123
            ? b-32
            : b
          : 64 < b & b < 91
            ? b+32
            : b);
 }

 public static void main(String[] a){
  print("Hello, Midnightas");
  print("TEST");
  print("test");
  print("Test");
  print(".,..,,!@");
  print("ABCDefgHijklMNOPqrsTuVWxyz");
  print("AbCdEfGHIJKlmnop123");
 }

 static void print(String s){
  char[] t = s.toCharArray();
  c(t);
  System.out.println(t);
 }
}

Output:

SathginDim ,olleh
q.
TSET
tset
Tset
@!,,..,.
ZYXWvutSrqpoNMLKjihGfEDcba
321pOnMLKJIhgfedcba

You can input and output char[].
Leaky Nun

@LeakyNun Actually I (believe I) can't in less amount of bytes. It would allow the removal of String a=""; and changed o+= to 0[i]= to save bytes, but Java doesn't have a character .toUpperCase() / .toLowerCase() method, and converting from char to String, use upper/lower method, and then back to char again would require (a lot) more bytes. But feel free to fork the linked ideone and come up with something to make char[] work in less bytes.
Kevin Cruijssen

1
180 bytes that can be golfed further (by not modifying it in place).
Leaky Nun

0

C

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
 char *a,*b,*c;

 a=c=strdup(argv[1]);
 b=&argv[1][strlen(a)-1];
 for(;*a;a++,b--){
  *a=(*a>='A'&&*a<='Z')?((*b>='a'&&*b<='z')?*b-32:*b):((*b>='A'&&*b<='Z')?*b+32:*b);
 }
 puts(c);
 free(c);
 return 0;
}

Input should be taken from stdin.
Anmol Singh Jaggi

As this is code-golf please put in the number of bytes this program would cost.

I could reduce it significantly depending on the rules, but I can't find any rules.
user56095
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.