ฉันจะคืนค่าไฟล์ info.plist ของ Safari ได้อย่างไร


0

ฉันแก้ไขไฟล์ info.plist ของ Safari โดยไม่ตั้งใจและตอนนี้ Safari ไม่เริ่มทำงานโดยให้ข้อผิดพลาด "ออกโดยไม่คาดหมาย" ฉันจะกู้คืนไฟล์นี้ได้อย่างไร?


คำตอบ:


1

คุณสามารถลองใช้สิ่งนี้ที่ฉันรับจากสำเนา Safari เวอร์ชันล่าสุดที่มีใน OS X 10.10 ...

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Application-Group</key>
  <array>
    <string>dot-mac</string>
    <string>InternetAccounts</string>
  </array>
  <key>BuildMachineOSBuild</key>
  <string>14E39</string>
  <key>CFBundleDevelopmentRegion</key>
  <string>English</string>
  <key>CFBundleDocumentTypes</key>
  <array>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>css</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>css.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>text/css</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>CSS style sheet</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>pdf</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>pdf.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/pdf</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>PDF document</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>webarchive</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>webarchive.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/x-webarchive</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Web archive</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>ARCHIVE</string>
      <key>LSIsAppleDefaultForType</key>
      <true/>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>webbookmark</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>webbookmark.icns</string>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Safari bookmark</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>webhistory</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>webhistory.icns</string>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Safari history item</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>webloc</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>webloc.icns</string>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Web internet location</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>ilht</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>download</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>download10.icns</string>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Safari download</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Editor</string>
      <key>LSTypeIsPackage</key>
      <true/>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>safariextz</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>safariextz.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/x-safari-extension</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Safari extension</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>LSHandlerRank</key>
      <string>Owner</string>
      <key>LSTypeIsPackage</key>
      <false/>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>gif</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>gif.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/gif</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>GIF image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>GIFf</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>html</string>
        <string>htm</string>
        <string>shtml</string>
        <string>jhtml</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>html.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>text/html</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>HTML document</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>HTML</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>HTML</string>
      <key>LSIsAppleDefaultForType</key>
      <true/>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>js</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>js.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/x-javascript</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>JavaScript script</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>jpg</string>
        <string>jpeg</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>jpeg.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/jpeg</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>JPEG image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>JPEG</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>JPEG</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>jp2</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>jp2.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/jp2</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>JPEG 2000 image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>jp2 </string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>txt</string>
        <string>text</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>txt.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>text/plain</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Plain text document</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>TEXT</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>TXT</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>png</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>png.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/png</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>PNG image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>PNGf</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>tiff</string>
        <string>tif</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>tiff.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/tiff</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>TIFF image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>TIFF</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>TIFF</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>url</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>url.icns</string>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Web site location</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>LINK</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>LSIsAppleDefaultForType</key>
      <true/>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>ico</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>ico.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/x-icon</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>Windows icon image</string>
      <key>CFBundleTypeOSTypes</key>
      <array>
        <string>ICO </string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>xhtml</string>
        <string>xht</string>
        <string>xhtm</string>
        <string>xht</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>xhtml.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/xhtml+xml</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>XHTML document</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>XHTML</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>xml</string>
        <string>xbl</string>
        <string>xsl</string>
        <string>xslt</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>xml.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>application/xml</string>
        <string>text/xml</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>XML document</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>ICExtension</key>
      <string>XML</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleTypeExtensions</key>
      <array>
        <string>svg</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeIconFile</key>
      <string>svg.icns</string>
      <key>CFBundleTypeMIMETypes</key>
      <array>
        <string>image/svg+xml</string>
      </array>
      <key>CFBundleTypeName</key>
      <string>SVG document</string>
      <key>CFBundleTypeRole</key>
      <string>Viewer</string>
      <key>NSDocumentClass</key>
      <string>BrowserDocument</string>
    </dict>
  </array>
  <key>CFBundleExecutable</key>
  <string>Safari</string>
  <key>CFBundleGetInfoString</key>
  <string>8.0.7, Copyright © 2003-2015 Apple Inc.</string>
  <key>CFBundleHelpBookFolder</key>
  <string>Safari.help</string>
  <key>CFBundleHelpBookName</key>
  <string>com.apple.Safari.help</string>
  <key>CFBundleIconFile</key>
  <string>compass</string>
  <key>CFBundleIdentifier</key>
  <string>com.apple.Safari</string>
  <key>CFBundleInfoDictionaryVersion</key>
  <string>6.0</string>
  <key>CFBundleName</key>
  <string>Safari</string>
  <key>CFBundlePackageType</key>
  <string>APPL</string>
  <key>CFBundleShortVersionString</key>
  <string>8.0.7</string>
  <key>CFBundleSignature</key>
  <string>sfri</string>
  <key>CFBundleURLTypes</key>
  <array>
    <dict>
      <key>CFBundleURLName</key>
      <string>Web site URL</string>
      <key>CFBundleURLSchemes</key>
      <array>
        <string>http</string>
        <string>https</string>
      </array>
      <key>LSIsAppleDefaultForScheme</key>
      <true/>
    </dict>
    <dict>
      <key>CFBundleURLName</key>
      <string>Local file URL</string>
      <key>CFBundleURLSchemes</key>
      <array>
        <string>file</string>
      </array>
    </dict>
  </array>
  <key>CFBundleVersion</key>
  <string>10600.7.12</string>
  <key>DTCompiler</key>
  <string>com.apple.compilers.llvm.clang.1_0</string>
  <key>DTPlatformBuild</key>
  <string>6D543f</string>
  <key>DTPlatformVersion</key>
  <string>GM</string>
  <key>DTSDKBuild</key>
  <string>14D2125</string>
  <key>DTSDKName</key>
  <string>macosx10.10internal</string>
  <key>DTXcode</key>
  <string>0630</string>
  <key>DTXcodeBuild</key>
  <string>6D543f</string>
  <key>LSApplicationCategoryType</key>
  <string>public.app-category.productivity</string>
  <key>LSFileQuarantineEnabled</key>
  <true/>
  <key>LSMinimumSystemVersion</key>
  <string>10.10.0</string>
  <key>NSAppleScriptEnabled</key>
  <string>Yes</string>
  <key>NSLocationUsageDescription</key>
  <string>Websites you visit may request your location.</string>
  <key>NSMainNibFile</key>
  <string>MainMenu</string>
  <key>NSPrincipalClass</key>
  <string>BrowserApplication</string>
  <key>NSServices</key>
  <array>
    <dict>
      <key>NSKeyEquivalent</key>
      <dict>
        <key>default</key>
        <string>L</string>
      </dict>
      <key>NSMenuItem</key>
      <dict>
        <key>default</key>
        <string>Search With %WebSearchProvider@</string>
      </dict>
      <key>NSMessage</key>
      <string>searchWithWebSearchProvider</string>
      <key>NSPortName</key>
      <string>Safari</string>
      <key>NSSendTypes</key>
      <array>
        <string>public.utf8-plain-text</string>
      </array>
    </dict>
    <dict>
      <key>NSMenuItem</key>
      <dict>
        <key>default</key>
        <string>Add to Reading List</string>
      </dict>
      <key>NSMessage</key>
      <string>addToReadingList</string>
      <key>NSPortName</key>
      <string>Safari</string>
      <key>NSRequiredContext</key>
      <array>
        <dict>
          <key>NSTextContent</key>
          <string>URL</string>
        </dict>
        <dict>
          <key>NSLinkSchemes</key>
          <array>
            <string>http</string>
            <string>https</string>
          </array>
        </dict>
      </array>
      <key>NSSendTypes</key>
      <array>
        <string>public.rtf</string>
        <string>public.utf8-plain-text</string>
      </array>
    </dict>
  </array>
  <key>NSSupportsAutomaticTermination</key>
  <true/>
  <key>NSSupportsSuddenTermination</key>
  <true/>
  <key>NSUserActivityTypes</key>
  <array>
    <string>NSUserActivityTypeBrowsingWeb</string>
  </array>
  <key>UTExportedTypeDeclarations</key>
  <array>
    <dict>
      <key>UTTypeConformsTo</key>
      <array>
        <string>public.data</string>
      </array>
      <key>UTTypeDescription</key>
      <string>Safari bookmark</string>
      <key>UTTypeIdentifier</key>
      <string>com.apple.safari.bookmark</string>
      <key>UTTypeTagSpecification</key>
      <dict>
        <key>public.filename-extension</key>
        <array>
          <string>webbookmark</string>
        </array>
      </dict>
    </dict>
    <dict>
      <key>UTTypeConformsTo</key>
      <array>
        <string>public.data</string>
      </array>
      <key>UTTypeDescription</key>
      <string>Safari extension</string>
      <key>UTTypeIdentifier</key>
      <string>com.apple.safari.extension</string>
      <key>UTTypeTagSpecification</key>
      <dict>
        <key>public.filename-extension</key>
        <array>
          <string>safariextz</string>
        </array>
      </dict>
    </dict>
    <dict>
      <key>UTTypeConformsTo</key>
      <array>
        <string>public.data</string>
      </array>
      <key>UTTypeDescription</key>
      <string>Safari history item</string>
      <key>UTTypeIdentifier</key>
      <string>com.apple.safari.history</string>
      <key>UTTypeTagSpecification</key>
      <dict>
        <key>public.filename-extension</key>
        <array>
          <string>webhistory</string>
        </array>
      </dict>
    </dict>
  </array>
</dict>
</plist>
โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.