ตัวตรวจสอบกล่องจดหมาย


28

The New York Times มีเกมออนไลน์รายวันที่เรียกว่าLetter Boxed (ลิงก์อยู่ด้านหลัง paywall; เกมนี้ยังอธิบายไว้ที่นี่ ) นำเสนอบนตารางดังนี้:

Letter Boxed example from the New York Times

คุณจะได้รับ 4 กลุ่ม 3 ตัวอักษร (แต่ละกลุ่มสอดคล้องกับด้านใดด้านหนึ่งของภาพ); ไม่มีตัวอักษรปรากฏขึ้นสองครั้ง เป้าหมายของเกมคือการหาคำที่ประกอบด้วย 12 ตัวอักษร (และตัวอักษรเหล่านั้นเท่านั้น) เช่น:

 • แต่ละคำมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร
 • ตัวอักษรที่ต่อเนื่องกันไม่สามารถมาจากด้านเดียวกัน;
 • อักษรตัวสุดท้ายของคำกลายเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำต่อไป
 • มีการใช้ตัวอักษรทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (สามารถนำตัวอักษรมาใช้ซ้ำได้)

ในการท้าทายนี้คุณจะได้รับตัวอักษรและรายการคำศัพท์ เป้าหมายคือการตรวจสอบว่ารายการคำเป็นวิธีการแก้ปัญหากล่องจดหมายที่ถูกต้อง

อินพุต

ข้อมูลที่ป้อนประกอบด้วย (1) 4 กลุ่ม 3 ตัวอักษรและ (2) รายการคำ สามารถอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม

เอาท์พุต

ค่าความจริงหากรายการของคำเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสำหรับความท้าทายตัวอักษรชนิดบรรจุกล่องสำหรับจดหมาย 4 × 3 ตัวและค่าความผิดพลาดเป็นอย่างอื่น

กรณีทดสอบ

กลุ่มตัวอักษร = {{I,C,O}, {M,R,E}, {G,N,S}, {A,P,L}}.

ค่าความจริง

 • PILGRIMAGE จบ
 • CROPS, SAIL, LEAN, NOPE, ENIGMA

ค่าเท็จ

 • PILGRIMAGE, ECONOMIES (ไม่สามารถมี CO เนื่องจากอยู่ด้านเดียวกัน)
 • CROPS, SAIL, LEAN, NOPE (ไม่ได้ใช้ G และ M)
 • PILGRIMAGE, ENCLOSURE (U ไม่ใช่หนึ่งใน 12 ตัวอักษร)
 • ENGLOSE, PILGRIMAGE (ตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำที่ 1 ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกของคำที่ 2)
 • การหลอกลวง, SO, ORGANIZE, ELOPE (คำทั้งหมดต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวอักษร)

โปรดทราบว่าในการท้าทายนี้เราไม่สนใจว่าคำเหล่านั้นจะถูกต้องหรือไม่ (เป็นส่วนหนึ่งของพจนานุกรม)

เกณฑ์การให้คะแนน:

นี้คะแนนต่ำสุดในไบต์ชนะ!


4
@TFeldno letter appears twice
feersum

ค่าความจริงหากรายการของคำเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องสำหรับความท้าทายตัวอักษรชนิดบรรจุกล่องสำหรับจดหมาย 4 × 3 ตัวและค่าความผิดพลาดเป็นอย่างอื่น สำหรับ Python (และภาษาอื่น ๆ ส่วนใหญ่ฉันคาดหวัง) ทั้งสอง[]และ0เป็นเท็จ เราสามารถส่งออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเอาท์พุทของเราจะต้องสอดคล้องกัน?
อาร์ทิมิสสนับสนุนโมนิก้า

@ArtemisFowl อาจเป็นเรื่องปกติ
Robin Ryder

ฉันคิดอย่างนั้น แต่คำถามของฉันคือ: เราสามารถผสมมันได้หรือไม่
อาร์ทิมิสรองรับโมนิก้า

@ArtemisFowl Yes, you can mix them.
Robin Ryder

คำตอบ:


6

JavaScript (ES6),  130  126 bytes

Takes input as (letters)(words). Returns 0 or 1.

L=>W=>L.every(a=>a.every(x=>(W+'').match(x,a.map(y=>s+='|'+x+y))),p=s=1)&W.every(w=>w[2]&&p|w[0]==p&!w.match(s,p=w.slice(-1)))

Try it online!

Step 1

ก่อนอื่นเราย้ำกว่า L เพื่อสร้างสตริงที่คั่นด้วยไพพ์ sประกอบด้วยตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ในขณะทำเช่นนั้นเราต้องแน่ใจว่าตัวอักษรแต่ละตัวปรากฏอย่างน้อยหนึ่งคำในบางคำ

L.every(a =>       // for each group of letter a[] in L[]:
 a.every(x =>      //  for each letter x in a[]:
  (W + '')       //   coerce W[] to a string
  .match(        //   and test whether ...
   x,         //    ... x can be found in it
   a.map(y =>     //    for each letter y in a[]:
    s += '|' + x + y //     append '|' + x + y to s
   )          //    end of map()
  )           //   end of match()
 ),           //  end of inner every()
 p = s = 1        //  start with p = s = 1
)             // end of outer every()

ขั้นตอนที่ 2

We now iterate over W to test each word.

W.every(w =>       // for each word w in W[]:
 w[2] &&         //  is this word at least 3 characters long?
 p |           //  is it the first word? (p = 1)
 w[0] == p &       //  or does it start with the last letter of the previous word?
 !w.match(        //  and finally make sure that ...
  s,          //   ... it doesn't contain any invalid pair of letters
  p = w.slice(-1)    //   and update p to the last letter of w
 )            //  end of match()
)             // end of every()

6

Jelly, 30 29 bytes

FQṢ=Ṣ},i@€€’:3Iʋ,Ẉ>2ɗ,U=ḢɗƝ{Ȧ

Try it online!

A dyadic link that takes the list of words as left argument and the flattened list of letters in the box as the right argument. It returns 1 for true and 0 for false.

Explanation

F                | Flatten the word list
 Q               | Unique
 Ṣ               | Sort
  =              | Is equal to
  Ṣ}             |  The sorted letterbox letters
   ,    ʋ        | Pair this with the following:
    i@€€           |  The index of each letter of each word in the letterbox      
      ’          |  Decrease by 1
      :3         |  Integer divide by 3
       I         |  Differences between consecutive ones (will be zero if any two consecutive letters in a word from same side of box)
        ,  ɗ      | Pair everything so far with the following:
         Ẉ>2      |  Whether length of each input word is greater than 2
           ,  ɗƝ{  | Pair everything so far with the following, applied to each neighbouring pair of the input word list
           U     |  Upend (reverse) first word
            =    | Compare characters to second
            Ḣ    |  Take first (i.e. last character of first word equals first character of second)
              Ȧ  | Flatten all of the above and check there are no false values

6

05AB1E, 37 35 33 32 31 29 28 bytes

εk3÷üÊ}DO2@¹ü«εüQO}²{¹˜êQ)˜P

-2 bytes by taking inspiration of the ê approach @Emigna used in his 05AB1E answer.
-3 bytes thanks to @Grimy.

Takes a list of list of characters for the words as first input, and the flattened list of twelve letters as second input.

Try it online or verify all test cases.

Explanation:

ε     # Map over the character-lists `y` of the (implicit) input-list of words:
 k    # Get the index of each character in the (implicit) input-list of letters
 3÷   # Integer-divide each index by 3
  üÊ  # Check for each overlapping pair of integers that they are NOT equal
}D    # After the map: duplicate the resulting list
 O    # Get the sum of each inner list of truthy/falsey values
  2@   # And check that each is larger than 2 (so all words had at least 3 letters)
¹ü    # Get all overlapping pairs of character-lists from the input-list of words:
 «    # And merge them together to a flattened list of characters
  ε  } # Map over those merged character lists:
  üQ  # Check for each overlapping pair of characters in the list that they are equal
   O  # And take the sum of this (where we'd expect 1/truthy if the last character of
     # the first word and the first character of the second word are equal)
     # (NOTE: This could fail for inputs with identical adjacent characters,
     #  but the earlier check of `εk3÷üÊ}` already covers for this)
²{    # Push the input-list of letters, and sort them
 ¹˜   # Push the input-list of list of word-letters, flattened,
  ê   # and then uniquified and sorted as well
   Q  # And check if both lists of characters are the same
    # Then wrap everything on the stack into a list, and deep flatten it
 P    # And check if everything is truthy by taking the product
     # (which is output implicitly as result)

1
@Grimy Ah, that first comment is indeed an obvious one. I've just changed it to a character array, so now that indeed works where it wouldn't before when the words were still strings. That second approach of merge, check pair equality, sum is quite brilliant, though! :D Thanks (as always).
Kevin Cruijssen

1
Another -1: ¹€g3@ -> DO2@ after the first check (TIO)
Grimmy

1
@Grimy Another nice one, thanks. We're now below the Jelly answer of 29. :)
Kevin Cruijssen
4

Haskell, 231 bytes

import Data.List
l&w=all((>2).length)w&&c w&&all(l!)w&&(h l)%(h w)
h=concat
l%w=null[x|x<-l,x`notElem`w]
l!(a:b:c)=a#l?(b#l)&&l!(b:c)
l!_=1>0
Just a?Just b=a/=b
_?_=1<0
c#l=findIndex(elem c)l
c(a:b:t)=last a==head b&&c(b:t)
c _=1>0

Try it online!

Not the best score. Some Haskell guru will probably be able to get this under 100 bytes.

Usage

["ICO","MRE","GNS","APL"]&["CROPS", "SAIL", "LEAN", "NOPE", "ENIGMA"]

Explanation

import Data.List
l&w = all((>2).length)w &&   -- Every word has length > 2
   c w &&          -- Every word ends with the same letter as the next one starts with
   all(l!)w &&        -- For every word: Consecutive letters are on different sides (and must exist on a side)
   (h l)%(h w)        -- All letters are used

h=concat            -- Just a shorthand

l%w=null[x|x<-l,x`notElem`w]  -- The letters of l, with all letters of w removed, is empty

l!(a:b:c)=a#l?(b#l)&&l!(b:c)  -- Sides of the first two letters are different, recurse from second letter
l!_=1>0             -- Until fewer than 2 letters remain

Just a?Just b=a/=b       -- Both sides must be different
_?_=1<0             -- And must exist

c#l=findIndex(elem c)l     -- Find the side of letter c

c(a:b:t)=last a==head b&&c(b:t) -- Last letter of the first word must be same as first letter of second word, recurse starting from second word
c _=1>0             -- Until there are fewer than 2 words

4

Haskell, 231 bytes

A different Haskell variation, exactly the same size as @Paul Mutser's :)

import Data.List
f x=filter(\a->length a>1)$concatMap subsequences x
g=nub.concat.f
p l(x:y)=foldl(\(m,n)c->(c,n&&length c>2&&(not$any(`isInfixOf`c)(f l))&&last m==head c))(x,True)y
z l w=null(g l\\g w)&&null(g w\\g l)&&(snd$p l w)

Try it online!

Ungolfed

-- generate all invalid substrings
f :: [String] -> [String] 
f xs = filter (\x -> length x > 1) $ concatMap subsequences xs

-- utility function to flatten and remove duplicates
g :: [String] -> String
g = nub $ concat $ f

-- verify that all conditions are satisfied along the list
p :: [String] -> [String] -> (String, Bool)
p l (x:xs) = foldl (\(m,n) c -> (c , n && length c > 2 && (not $ any (`isInfixOf` c)(f l)) && last m == head c)) (x, True) xs

-- put all the pieces together and consume input
z :: [String] -> [String] -> Bool
z l w = null (g l \\ g w) && null (g w \\ g l) && (snd $ p l w)

3

Ruby, 126 bytes

->l,w{(/(_|^)..(_|$)/!~s=w*?_)&&!!s.chars.uniq[12]&&/__|^_|_$|(_.*)\1/!~s.gsub(/(.)_\1/,'\1').chars.map{|x|l.grep(/#{x}/)}*?_}

Try it online!


Nice, when I first saw the challenge I tried to do something similar, but gave up with a score somewhere in 140-ies. BTW, save a byte by dropping parentheses after grep.
Kirill L.

This doesn't work when the last word is 1 or 2 letters long, e.g. puts f[l,['PILGRIMAGE','ENCLOSE','EG']] returns true instead of false.
Robin Ryder

1
You are right, fixed.
G B

3

Java (JDK), 188 bytes

g->w->{var v=0<1;int x=0,l,i=0,j,p,z,y=w[0][0];for(;i<w.length;i++)for(l=w[i].length,v&=y==w[i][0]&l>2,j=0,p=-9;j<l;v&=z>=0&z/3!=p/3,x|=2<<(p=z))z=g.indexOf(y=w[i][j++]);return v&x==8190;}

Try it online!

Explanations

g->w->{   // Lambda accepting letter groups as a string and a list of words, in the form of an array of char arrays.
 var v=0<1;   // Validity variable
 int x=0,    // The letter coverage (rule 4)
   l,     // The length of w[i]
   i=0,    // The w iterator
   j,     // The w[i] iterator
   p,     // The previous group
   z,     // The current group
   y=w[0][0]; // The previous character
 for(;i<w.length;i++) // For each word...
 for(
   l=w[i].length,   // make a shortcut for the length
   v&=y==w[i][0]&l>2, // check if the last character of the previous word is the same as the first of the current.
            // Also, check if the length is at least 3
   j=0,        // Reset the iteration
   p=-9        // Set p to an impossible value.
  ;
   j<l        // 
  ;
   v&=z>=0&z/3!=p/3, // Check that each letter of the word is in the letter pool,
            // and that the current letter group isn't the same as the previous one.
   x|=2<<(p=z)   // After the checks, assign z to p,
            // and mark the letter of the pool as used.
  )
  z=g.indexOf(y=w[i][j++]); // Assign the current letter to y so that it contains the last at the end of the loop.
               // and fetch the position of the letter in the pool.
 return v&x==8190; // Return true if all matched
          // and if the rule 4 is enforced.
}

Credits

 • -2 bytes thanks to ceilingcat

2

Charcoal, 63 bytes

⌊⁺⁺⁺⭆η›Lι²⭆⪫ηω№⪫θωι⭆⪫θω№⪫ηωι⭆η⭆ι⎇μ¬⁼Φθ№νλΦθ№ν§ι⊖μ∨¬κ⁼§ι⁰§§η⊖κ±¹

Try it online! Link is to verbose version of code. Explanation:

⌊⁺⁺⁺

Concatenate the below expressions and output 0 if any of them includes a 0 otherwise 1.

⭆η›Lι²

For each word in the solution output whether its length is at least 3.

⭆⪫ηω№⪫θωι

For each letter in the solution output whether it appears in the puzzle.

⭆⪫θω№⪫ηωι

For each letter in the puzzle output whether it appears in the solution.

⭆η⭆ι⎇μ¬⁼Φθ№νλΦθ№ν§ι⊖μ∨¬κ⁼§ι⁰§§η⊖κ±¹

For each letter in the solution check that the previous letter is not in the same group, unless it is the first letter of a word, in which case check that it is equal to the last letter of the previous word, unless it is the first letter of the solution, in which case just ignore it.


โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.