การตีความบันทึก Mac: คอมพิวเตอร์นี้บูตเครื่องตามปกติหรือไม่


1

** UPDATE: บันทึกแสดงการบูตปกติถึงหน้าจอเข้าสู่ระบบ สับสนเพราะฉันเปรียบเทียบมันกับบันทึกของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันด้วย firevault

บูตบันทึกแสดงให้เห็นด้านล่าง:

Mar 29 15:41:55 localhost bootlog[0]: BOOT_TIME 1434483715 0
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.AccountPolicyHelper" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/asl" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.authd" sharing output destination "/var/log/system.log" with ASL Module "com.apple.asl".
Output parameters from ASL Module "com.apple.asl" override any specified in ASL Module "com.apple.authd".
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.authd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.awdd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.callhistory.asl.conf" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.cloudd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.clouddocs" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.commerce.asl" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.CoreDuetAdmissionControl" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.eventmonitor" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.family.asl" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.ical" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.icloud.FindMyDevice" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.install" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.iokit.power" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.mail" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.MessageTracer" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.networking.symptoms" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:26 --- last message repeated 1 time ---
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.performance" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.sandbox.telemetry" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.secinitd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:23 localhost syslogd[40]: Configuration Notice:
ASL Module "com.apple.securityd" claims selected messages.
Those messages may not appear in standard system log files or in the ASL database.
Mar 29 15:42:26 --- last message repeated 6 times ---
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Longterm timer threshold: 1000 ms
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Darwin Kernel Version 14.3.0: Mon Mar 23 11:59:05 PDT 2015; root:xnu-2782.20.48~5/RELEASE_X86_64
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: vm_page_bootstrap: 879991 free pages and 94857 wired pages
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: kext submap [0xffffff7f80a00000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff8000a00000]
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: zone leak detection enabled
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: "vm_compressor_mode" is 4
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: multiq scheduler config: deep-drain 0, urgent first 1, depth limit 4, band limit 127, sanity check 0
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: standard timeslicing quantum is 10000 us
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: standard background quantum is 2500 us
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: mig_table_max_displ = 13
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=0 LocalApicId=0 Enabled
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=1 Enabled
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for AMFI
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Apple Mobile File Integrity (AMFI)
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Sandbox
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: calling mpo_policy_init for Quarantine
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: The Regents of the University of California. All rights reserved.
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: MAC Framework successfully initialized
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.oracle.java.Helper-Tool): Unknown key for string: SHAuthorizationRight
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: AppleKeyStore starting (BUILT: Mar 23 2015 11:37:46)
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: IOAPIC: Version 0x11 Vectors 64:87
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: ACPI: sleep states S3 S4 S5
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: pci (build 11:38:56 Mar 23 2015), flags 0xe3000, pfm64 (36 cpu) 0xf80000000, 0x80000000
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: (built 11:31:44 Mar 23 2015) initialization complete
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: [ PCI configuration begin ]
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: console relocated to 0xf80010000
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: [ PCI configuration end, bridges 6, devices 18 ]
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: NVEthernet::start - Built Mar 23 2015 11:36:34
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: FireWire (OHCI) Lucent ID 5901 built-in now active, GUID 00264afffe0761ee; max speed s800.
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 000000009833 0x5ac 0x8403 0x9833, 2
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: mcache: 2 CPU(s), 64 bytes CPU cache line size
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagementClient: ready
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: BTCOEXIST off 
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: BRCM tunables:
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: pullmode[1] txringsize[ 256] txsendqsize[1024] reapmin[  32] reapcount[ 128]
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@B/AppleMCP79AHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/FUJITSU MJA2250BH FFS G1 Media/IOGUIDPartitionScheme/Customer@2
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: BSD root: disk0s2, major 1, minor 2
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: hfs: mounted Macintosh HD on device root_device
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: VM Swap Subsystem is ON
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (org.macosforge.xquartz.privileged_startx): The TimeOut key is no longer respected. It never did anything anyway.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.alf): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.audio.coreaudiod): Unknown key for array: seatbelt-profiles
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.auditd): The TimeOut key is no longer respected. It never did anything anyway.
Mar 29 15:42:22 localhost hidd[93]: void __IOHIDPlugInLoadBundles(): Loaded 0 HID plugins
Mar 29 15:42:22 localhost watchdogd[54]: [watchdog_daemon] @(  wd_watchdog_open) - IOIteratorNext failed (kr=0)
Mar 29 15:42:22 localhost watchdogd[54]: [watchdog_daemon] @(   wd_daemon_init) - could not initialize the hardware watchdog
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.autofsd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Mar 29 15:42:22 localhost watchdogd[54]: [watchdog_daemon] @(        main) - cannot initialize the watchdog service
Mar 29 15:42:22 localhost hidd[93]: IOHIDService compatibility thread running at priority 63 and schedule 2.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd-status): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Mar 29 15:42:22 localhost iconservicesagent[61]: iconservicesagent launched.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.backupd.status.xpc): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.bsd.dirhelper): The TimeOut key is no longer respected. It never did anything anyway.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cmio.AVCAssistant): ThrottleInterval set to zero. You're not that important. Ignoring.
Mar 29 15:42:22 localhost watchdogd[99]: [watchdog_daemon] @(  wd_watchdog_open) - IOIteratorNext failed (kr=0)
Mar 29 15:42:23 localhost watchdogd[99]: [watchdog_daemon] @(   wd_daemon_init) - could not initialize the hardware watchdog
Mar 29 15:42:23 localhost watchdogd[99]: [watchdog_daemon] @(        main) - cannot initialize the watchdog service
Mar 29 15:42:22 localhost com.apple.SecurityServer[76]: Session 100000 created
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cmio.IIDCVideoAssistant): ThrottleInterval set to zero. You're not that important. Ignoring.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.cmio.VDCAssistant): ThrottleInterval set to zero. You're not that important. Ignoring.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.configd): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreRAID): The HideUntilCheckIn property is an architectural performance issue. Please transition away from it.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.CoreRAID): The ServiceIPC key is no longer respected. Please remove it.
Mar 29 15:42:08 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.installd): This key does not do anything: OnDemand
Mar 29 15:42:23 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.watchdogd): Service only ran for 1 seconds. Pushing respawn out by 9 seconds.
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: IO80211Controller::dataLinkLayerAttachComplete(): adding AppleEFINVRAM notification
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: IO80211Interface::efiNVRAMPublished(): 
Mar 29 15:42:23 localhost kernel[0]: bpfAttach len 64 dlt 12
Mar 29 15:42:22 localhost wirelessproxd[70]: updateScanner - central is not powered on: 0
Mar 29 15:42:23 localhost iconservicesagent[61]: Starting service with cache path: /var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n0000000000000/C/com.apple.iconservices
Mar 29 15:42:25 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.avast.daemon): This service is defined to be constantly running and is inherently inefficient.
Mar 29 15:42:25 localhost syslog[147]: ChmodBPF: Forcing creation and setting permissions for /dev/bpf*
Mar 29 15:42:25 localhost powerd[50]: Activity changes from 0xffff to 0x0. Assertions:1 HidState:0
Mar 29 15:42:25 localhost com.apple.SecurityServer[76]: Entering service
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: IOGraphics flags 0x43
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: IOBluetoothUSBDFU::probe ProductID - 0x8213 FirmwareVersion - 0x0208
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- completed -- result = TRUE -- 0x5000 ****
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: **** [BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport][start] -- Completed (matched on Device) -- 0x5000 ****
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: NVDAStartup: Official
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: NVDANV50HAL loaded and registered
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][staticBluetoothTransportShowsUp] -- Received Bluetooth Controller register service notification -- 0x5000 
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController][start] -- completed
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: [IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: **** [IOBluetoothHCIController][ProcessBluetoothTransportShowsUpActionWL] -- Connected to the transport successfully -- 0xfb00 -- 0x1800 -- 0x5000 ****
Mar 29 15:42:26 localhost opendirectoryd[69]: BUG in libdispatch: 14D136 - 2004 - 0x5
Mar 29 15:42:26 localhost distnoted[97]: # distnote server daemon absolute time: 32.520141728  civil time: Tue   Mar 29 15:42:26 2015  pid: 97 uid: 241 root: yes
Mar 29 15:42:26 localhost hidd[93]: ____IOHIDSessionScheduleAsync_block_invoke: thread_id=0x105e76000
Mar 29 15:42:26 localhost hidd[93]: HID Session async scheduling initiated.
Mar 29 15:42:26 localhost hidd[93]: HID Session async root queue running at priority 63 and schedule 2.
Mar 29 15:42:26 localhost hidd[93]: HID Session async scheduling complete.
Mar 29 15:42:26 localhost hidd[93]: Successfully opened the IOHIDSession
Mar 29 15:42:26 localhost thermald[46]: Waiting for OSTT support notification
Mar 29 15:42:26 localhost com.apple.usbmuxd[75]: usbmuxd-344.6 on Mar 16 2015 at 23:31:17, running 64 bit
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: Waiting for DSMOS...
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: Previous shutdown cause: 5
Mar 29 15:42:26 localhost kernel[0]: DSMOS has arrived
Mar 29 15:42:26 localhost loginwindow[89]: Login Window Application Started
Mar 29 15:42:26 localhost com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.system): Service "com.apple.ManagedClient.startup" tried to hijack endpoint "com.apple.ManagedClient.agent" from owner: com.apple.ManagedClient
Mar 29 15:42:26 localhost digest-service[176]: label: default
Mar 29 15:42:26 localhost digest-service[176]: dbname: od:/Local/Default
Mar 29 15:42:26 localhost digest-service[176]: mkey_file: /var/db/krb5kdc/m-key
Mar 29 15:42:26 localhost digest-service[176]: acl_file: /var/db/krb5kdc/kadmind.acl
Mar 29 15:42:26 localhost UserEventAgent[41]: Captive: CNPluginHandler en1: Inactive

1
มันอาจจะเป็นโปรแกรมสแกนไวรัส Avast ของคุณชิ้นหมัดของซอฟต์แวร์ (ล่วงล้ำดังนั้น)
Ruskes

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับคุณกำลังพูดว่าสแกนไวรัส Avast ได้รับผลกระทบหรือไม่? คำถามของฉันถามว่าดูเหมือนว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ถูก booted โดยคนอื่นที่มีมัน (ไม่ใช่ฉัน) .... และถ้าพวกเขาผ่านหน้าจอเข้าสู่ระบบ / รหัสผ่านอย่างใดหรือทำอะไร ขอบคุณ
catmac

ที่ไม่สามารถตอบได้จากบันทึกนี้ดูเหมือนว่าบันทึกปกติ คุณมีเครื่องสแกนไวรัส Avast ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงและคุณยังมี Wireshark ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกัน
Ruskes

โอเค gotcha นี่คือไฟล์ SYSTEM.LOG คุณรู้จักไฟล์บันทึกอื่น ๆ ที่จะมีประโยชน์มากกว่าในการพิจารณาสิ่งนี้หรือไม่?
catmac

คุณต้องการบันทึกจากการประทับเวลาเมื่อคุณสงสัยว่าบางสิ่งสิ่งนี้จะเป็นจริงในการเข้าสู่ระบบและอื่น ๆ ... อะไรไม่ชัดเจนถ้ามีใครมีมันพวกเขามีการเข้าถึงแบบไหน? (บัญชีแขก?)
Ruskes

คำตอบ:


0

สิ่งที่คุณกำลังค้นหาส่วนใหญ่จะถูกบันทึกไว้ปัญหาคือการค้นหาบันทึกที่ถูกต้อง คำถามนี้ (unix.stackexchange.com) คล้ายกับของคุณและมีคำตอบที่ดี


0

ดูเหมือนคำตอบทั่วไปที่คนอื่นเคยได้ยินในไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขาจึงพูดซ้ำโดยไม่ต้องคิดอีกและมีหลักฐานเป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนข้อสรุปของพวกเขาซึ่งเป็นเพียงการสำรอก

ฉันไม่คิดว่าข้อความบันทึกการบูตแบบเต็มจะถูกจัดเก็บไว้ที่ใด ๆ จริง ๆ เพราะพวกเขาได้เริ่มต้นเช้ามืดของระบบปฏิบัติการของคุณเองและจะต้องเก็บไว้ใน NVRAM หรือสิ่งที่คล้ายกันแล้วคัดลอกลงในหน่วยความจำของระบบ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่คุณจะไม่พบบันทึกการบูตจริงจาก blah blah คุณสมบัติของ The Regents of University of California เป็นต้น

สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือการใช้ boot-args (เช่นเซฟโหมด) เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถบอกได้ว่าจับทุกอย่างคือใช้กล้องวิดีโอของโทรศัพท์ช้าเพื่อจับทุกสิ่ง บูตเข้าสู่โหมดการกู้คืนและเปิด Terminal ภายใต้ยูทิลิตี้และประเภท

nvram boot-args="debug=0x144e kextlog=0xffffffff -s -v -x"

คุณอาจต้องการใช้ debug = value ที่แตกต่างกันมีข้อมูลมากมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ คุณสามารถปรับ f's หลังจาก kextlog ระหว่าง 1 ถึง 8 ทั้งหมดเพื่อเพิ่มหรือลดรายละเอียดของสิ่งที่บันทึกไว้ในระหว่างการบูท 0xffffffff (8 f's) เป็น verbose มากที่สุด - s สำหรับผู้ใช้คนเดียว -v สำหรับโหมด verbose, -x สำหรับการบูตอย่างปลอดภัย ลบ -x -s หากคุณต้องการ แต่เป็นการดีที่สุดที่จะปล่อย -x ไว้ในนั้นเพื่อให้ได้ผลอย่างเต็มที่ บูตกลับสู่โหมดการกู้คืนและพิมพ์nvram boot-args=เพื่อล้างการตั้งค่าเหล่านี้และกลับสู่ปกติ

ฉันไม่แนะนำให้ทำอย่างนี้ ...

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.