ปากกาเน้นข้อความตัวอย่าง PDF ของ El Capitan เปลี่ยนสีเหลือง


3

เดิมฉันอัพเกรดจาก OS X Mavericks เป็น El Capitan และเมื่อฉันแก้ไขไฟล์ PDF ปากกาเน้นข้อความเริ่มต้นของฉันคือสีเหลืองสดใส (ตัวอย่างด้านล่างของภาพ) อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากฉันเปลี่ยนสีปากกาเน้นข้อความเป็นสีแดงแล้วเปลี่ยนกลับเป็นสีเหลืองสีเหลืองที่เน้นใหม่ (ตัวอย่างด้านบนของภาพเดียวกัน) จะไม่เหมือนกับสีด้านล่างอีกต่อไป และไม่ว่าฉันจะทำอะไรปากกาเน้นข้อความสีเหลืองใหม่จะไม่สดใสอีกต่อไป .. เพียงแค่มีสีส้มอมเขียวที่น่าเบื่อเช่นนี้ :(

ป้อนคำอธิบายรูปภาพที่นี่

ฉันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเหลืองที่ต้องการอีกครั้งได้อย่างไร

ขอบคุณ

หมายเหตุ 1: ดูตัวอย่างเวอร์ชันปัจจุบันของฉันคือ 8.1.877

หมายเหตุ 2: ภาพหน้าจออิงจากแผ่นพับ APA Building Better Home A530 ...

คำตอบ:


1

มีคนใจดีพอที่จะเขียนรหัสที่จะแก้ไขปัญหานี้

ฉันจะโพสต์โค้ดที่นี่อีกครั้งเพื่อให้ฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างคล่องตัว

//compile with: clang -W -Wall changehighlight.m -framework AppKit
#import <AppKit/AppKit.h>

char cmd[2048];

int main(int argc,char **argv){
  if(argc<3){
    fprintf(stderr,"changehighlight Listname Colorname\nexample: Apple Orange / Crayons Lime\n");
    return 1;
  }
  @autoreleasepool{
    //prepare
    int ver=0;
    {
      int c;
      FILE *funame=popen("uname -r","r");
      for(;~(c=fgetc(funame))&&c!='.';)ver=ver*10+c-'0';
      pclose(funame);
      if(ver<12){
        printf("It looks like you are using Lion or former. This app is useless and might cause unexpected result. Are you sure to continue? [y/N] ");
        c=getchar();
        if(c!='y'&&c!='Y')return 1;
      }
    }

    //get color
    NSColor *color=nil;
    {
      NSString *listname=[NSString stringWithCString:argv[1] encoding:NSUTF8StringEncoding];
      NSString *name=[NSString stringWithCString:argv[2] encoding:NSUTF8StringEncoding];
      for(NSColorList *colorlist in [NSColorList availableColorLists]){
        if([[colorlist name] isEqual:listname]){
          color=[colorlist colorWithKey:name];
        }
      }
      if(color==nil){
        fprintf(stderr,"color name looks invalid\n");
        return 1;
      }
    }
    NSData *data=[NSArchiver archivedDataWithRootObject:color];
    NSString *desc=[data description];

    //do the hack
    strcpy(cmd,"defaults write \"");
    strcat(cmd,getenv("HOME"));
    if(ver==14){
      // Yosemite
      strcat(cmd,"/Library/Group Containers/com.apple.Preview/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist");
    }else if(ver>=11){
      // Lion,Mountain Lion,Mavericks and El Capitan
      strcat(cmd,"/Library/Containers/com.apple.Preview/Data/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist");
    }else{
      strcat(cmd,"/Library/Preferences/com.apple.Preview.plist");
    }
    // PVAnnotationColor_8:  highlight
    // PVAnnotationColor_9:  delete line (need to use right click menu)
    // PVAnnotationColor_10: under line (not functional)
    strcat(cmd,"\" PVAnnotationColor_8 \"");
    strcat(cmd,[desc UTF8String]);
    strcat(cmd,"\"");
    puts(cmd);
    system(cmd);
    system("killall cfprefsd");
    return 0;
  }
}

/*
List of Colors with usual OSX configuration:

Apple Black
Apple Blue
Apple Brown
Apple Cyan
Apple Green
Apple Magenta
Apple Orange
Apple Purple
Apple Red
Apple Yellow
Apple White

Crayons Cantaloupe
Crayons Honeydew
Crayons Spindrift
Crayons Sky
Crayons Lavender
Crayons Carnation
Crayons Licorice
Crayons Snow
Crayons Salmon
Crayons Banana
Crayons Flora
Crayons Ice
Crayons Orchid
Crayons Bubblegum
Crayons Lead
Crayons Mercury
Crayons Tangerine
Crayons Lime
Crayons Sea Foam
Crayons Aqua
Crayons Grape
Crayons Strawberry
Crayons Tungsten
Crayons Silver
Crayons Maraschino
Crayons Lemon
Crayons Spring
Crayons Turquoise
Crayons Blueberry
Crayons Magenta
Crayons Iron
Crayons Magnesium
Crayons Mocha
Crayons Fern
Crayons Moss
Crayons Ocean
Crayons Eggplant
Crayons Maroon
Crayons Steel
Crayons Aluminum
Crayons Cayenne
Crayons Asparagus
Crayons Clover
Crayons Teal
Crayons Midnight
Crayons Plum
Crayons Tin
Crayons Nickel

"Web Safe Colors" 003366
"Web Safe Colors" 99CCFF
bla bla...

System alternateSelectedControlColor
System alternateSelectedControlTextColor
System controlBackgroundColor
System controlColor
System controlDarkShadowColor
System controlHighlightColor
System controlLightHighlightColor
System controlShadowColor
System controlTextColor
System disabledControlTextColor
System gridColor
System headerColor
System headerTextColor
System highlightColor
System keyboardFocusIndicatorColor
System knobColor
System labelColor
System quaternaryLabelColor
System scrollBarColor
System secondaryLabelColor
System secondarySelectedControlColor
System selectedControlColor
System selectedControlTextColor
System selectedKnobColor
System selectedMenuItemColor
System selectedMenuItemTextColor
System selectedTextBackgroundColor
System selectedTextColor
System shadowColor
System tertiaryLabelColor
System textBackgroundColor
System textColor
System windowBackgroundColor
System windowFrameColor
System windowFrameTextColor
*/

บันทึกรหัสเป็น changehighlight.m

เปิดเทอร์มินัลเรียกดูไดเรกทอรีเดียวกันกับที่คุณบันทึกไฟล์และออกคำสั่ง clang -W -Wall changehighlight.m -framework AppKit && mv a.out changehighlight

หากต้องการเรียกคืนสีให้ใช้คำสั่ง ./changehighlight Apple Yellow

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.