มีวันที่ของ GNU ใน OS X อย่างไร


คำตอบ:


22

gdateไบนารีจาก coreutils ควรจะเป็นโปรแกรมวัน GNU:

$ gdate --version
date (GNU coreutils) 8.25
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by David MacKenzie.

หากคุณไม่มีสิ่งนั้นในเส้นทางบางทีอาจbrew rm coreutils && brew install coreutilsเป็นจุดเริ่มต้นและการตรวจสอบของคุณ$PATH

โดยการใช้ไซต์ของเรา หมายความว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.